Den Frie Bibel

Jakobs Brev, kapitel 3

De skulle være varsomme med at blive andres Lærere; thi Tungen er det vanskeligste Lem at styre, 1-12. Den rette Visdom viser sig i Sagtmodighed, er uden Nid og Trætte og bærer gode Frugter, 13-18.

3:1Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, saasom I vide, at vi skulle faa en desto tungere Dom. 3:2Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme. 3:3Men naar vi lægge Bidsler i Hestenes Munde, for at de skulle adlyde os, saa dreje vi ogsaa hele deres Legeme. 3:4Se, ogsaa Skibene, endskønt de ere saa store og drives af stærke Vinde, drejes med et saare lidet Ror, hvorhen Styrmandens Hu staar. 3:5Saaledes er ogsaa Tungen et lille Lem og fører store Ord. Se, hvor lille en Ild der stikker saa stor en Skov i Brand! 3:6Og Tungen er en Ild. Som en Verden af Uretfærdighed sidder Tungen iblandt vore Lemmer; den besmitter hele Legemet og sætter Livets Hjul i Brand, selv sat i Brand af Helvede. 3:7Thi enhver Natur, baade Dyrs og Fugles, baade Krybdyrs og Havdyrs, tæmmes og er tæmmet af den menneskelige Natur; 3:8men Tungen kan intet Menneske tæmme, det ustyrlige Onde, fuld af dødbringende Gift. 3:9Med den velsigne vi Herren og Faderen, og med den forbande vi Menneskene, som ere blevne til efter Guds Lighed. 3:10Af den samme Mund udgaar Velsignelse og Forbandelse. Mine Brødre! dette bør ikke være saa. 3:11Mon en Kilde udgyder sødt Vand og besk Vand af det samme Væld? 3:12Mon et Figentræ, mine Brødre! kan give Oliven, eller et Vintræ Figener? Heller ikke kan en salt Kilde give fersk Vand.
3:13Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed! 3:14Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden! 3:15Dette er ikke den Visdom, som kommer ovenfra, men en jordisk, sjælelig, djævelsk; 3:16thi hvor der er Avind og Rænkesyge, der er Forvirring og al ond Handel. 3:17Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld af Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt. 3:18Men Retfærdigheds Frugt saaes i Fred for dem, som stifte Fred.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.