Den Frie Bibel

Profeten Hoseas, kapitel 12

Herren klager baade over Israel og Juda, forestiller dem sine Velgerninger imod deres Fader Jakob, hvis Eksempel han foreholder dem, og formaner dem til Omvendelse, 1-7; han klager over deres Uretfærdighed og Stolthed, og at de, uanset han havde endnu saa meget godt i Sinde med dem, dog ikke vilde lyde og ikke agte paa de Velgerninger, som fordum vare beviste dem, men opirrede Gud, 8-15.

12:1Efraim har omringet mig med Løgn, og Israels Hus med Svig, og Juda svæver fremdeles ustyrligt om hos Gud og hos den trofaste Hellige. 12:2Efraim lægger sig efter Vind og jager efter Østenvejr, den hele Dag formerer han Løgn og Voldsgerning; og de slutte Pagt med Assyrien, og Olie føres til Ægypten. 12:3Og Herren har Trætte med Juda, og han er rede til at hjemsøge Jakob efter hans Veje og betale ham efter hans Idrætter. 12:4I Moders Liv holdt han sin Broder om Hælen, og i sin Manddoms Kraft kæmpede han med Gud. 12:5Ja, han kæmpede med en Engel og sejrede, han græd og bad ham om Naade; han fandt ham i Bethel, og der talte han med os. 12:6Og Herren, Hærskarernes Gud — „Herren“ er hans Ihukommelses Navn. 12:7Og du, du skal omvende dig til din Gud; bevar Miskundhed og Ret, og vent stedse paa din Gud!
12:8I Kanaans Haand er der Falskheds Vægtskaale; han har Lyst til at forfordele. 12:9Og Efraim sagde: Jeg er dog bleven rig, jeg har vundet mig Formue; alle mine Arbejder paadrage mig ingen Overtrædelse, som maatte være Synd. 12:10Men jeg er Herren din Gud fra Ægyptens Land af: Jeg vil endnu lade dig bo i Telte som paa Højtidens Dage. 12:11Og jeg har talt til Profeterne, og jeg har givet mange Syner, og ved Profeterne fremsatte jeg Lignelser. 12:12Er Gilead Uretfærdighed, saa skulle de blive aldeles til intet; de have ofret Øksne i Gilgal, derfor skulle ogsaa deres Altre vorde som Stenhobe ved Furerne paa Marken. 12:13Og Jakob flyede til Arams Land, og Israel tjente for en Hustru; ja, for en Hustru maatte han være Hyrde. 12:14Og ved en Profet førte Herren Israel op af Ægypten, og ved en Profet blev det bevaret. 12:15Efraim har vakt bitter Harme; men hans Herre skal lade hans Blodskyld blive paa ham og betale ham hans Forhaanelse.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.