Den Frie Bibel

Apostlenes Gerninger, kapitel 11

Peter forsvarer i Jerusalem sit Forhold til Hedningerne, 1-18. De adspredte Disciple prædike trindt omkring; i Antiokia omvendes mange; Barnabas sendes til dem og styrker dem, 19-24. Barnabas henter Saulus til Antiokia, 25-26. Agabus forudsiger en Hungersnød; der samles Gaver til de Kristne i Judæa, 27-30.

11:1Men Apostlene og de Brødre, som vare rundt om i Judæa, hørte, at ogsaa Hedningerne havde modtaget Guds Ord. 11:2Og da Peter kom op til Jerusalem, tvistedes de af Omskærelsen med ham og sagde: 11:3„Du er gaaet ind til uomskaarne Mænd og har spist med dem.“ 11:4Men Peter begyndte og forklarede dem det i Sammenhæng og sagde: 11:5„Jeg var i Byen Joppe og bad; og jeg saa i en Henrykkelse et Syn, noget, der dalede ned, ligesom en stor Dug, der ved de fire Hjørner sænkedes ned fra Himmelen, og den kom lige hen til mig. 11:6Jeg stirrede paa den og betragtede den og saa da Jordens firføddede Dyr og vilde Dyr og krybende Dyr og Himmelens Fugle. 11:7Og jeg hørte ogsaa en Røst, som sagde til mig: Staa op, Peter, slagt og spis! 11:8Men jeg sagde: Ingenlunde, Herre! thi aldrig kom noget vanhelligt eller urent i min Mund. 11:9Men en Røst svarede anden Gang fra Himmelen: Hvad Gud har renset, holde du ikke for vanhelligt! 11:10Og dette skete tre Gange; saa blev det igen alt sammen draget op til Himmelen. 11:11Og se, i det samme stode tre Mænd ved det Hus, i hvilket jeg var, som vare udsendte til mig fra Kæsarea. 11:12Men Aanden sagde til mig, at jeg skulde gaa med dem uden at gøre Forskel. Men ogsaa disse seks Brødre droge med mig, og vi gik ind i Mandens Hus. 11:13Og han fortalte os, hvorledes han havde set Engelen staa i hans Hus og sige: Send Bud til Joppe og lad Simon med Tilnavn Peter hente! 11:14Han skal tale Ord til dig, ved hvilke du og hele dit Hus skal frelses. 11:15Men idet jeg begyndte at tale, faldt den Helligaand paa dem ligesom ogsaa paa os i Begyndelsen. 11:16Og jeg kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han sagde: Johannes døbte med Vand, men I skulle døbes med den Helligaand. 11:17Naar altsaa Gud gav dem lige Gave med os, da de troede paa den Herre Jesus Kristus, hvem var da jeg, at jeg skulde kunne hindre Gud?“ 11:18Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og sagde: „Saa har Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.“
11:19De, som nu vare blevne adspredte paa Grund af den Trængsel, som opstod i Anledning af Stefanus, vandrede om lige til Fønikien og Kypern og Antiokia, og de talte ikke Ordet til nogen uden til Jøder alene. 11:20Men iblandt dem var der nogle Mænd fra Kypern og Kyrene, som kom til Antiokia og talte ogsaa til Grækerne og forkyndte Evangeliet om den Herre Jesus. 11:21Og Herrens Haand var med dem, og et stort Antal blev troende og omvendte sig til Herren. 11:22Men Rygtet om dem kom Menigheden i Jerusalem for Øre, og de sendte Barnabas ud til Antiokia. 11:23Da han nu kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren. 11:24Thi han var en god Mand og fuld af den Helligaand og Tro. Og en stor Skare blev ført til Herren.
11:25Men han drog ud til Tarsus for at opsøge Saulus; og da han fandt ham, førte han ham til Antiokia. 11:26Og det skete, at de endog et helt Aar igennem færdedes sammen i Menigheden og lærte en stor Skare, og at Disciplene først i Antiokia bleve kaldte Kristne.
11:27Men i disse Dage kom der Profeter ned fra Jerusalem til Antiokia. 11:28Og en af dem, ved Navn Agabus, stod op og tilkendegav ved Aanden, at der skulde komme en stor Hungersnød over hele Verden, hvilken ogsaa kom under Klaudius. 11:29Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa; 11:30hvilket de ogsaa gjorde, og de sendte det til de Ældste ved Barnabas’s og Saulus’s Haand.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.