Den Frie Bibel

Apostlenes Gerninger, kapitel 5

Ananias’s og Safiras Løgn og Død, 1-11. Apostlenes kraftige Gerninger; mange tro, 12-16. Apostlene sættes i Fængsel, men udfries ved en Engel, 17-20. De findes i Helligdommen, stilles for Raadet, som vil lade dem ihjelslaa, 21-33. Gamaliel redder dem ved sin Tale, 34-39. De hudstryges, løslades med Forbud mod at prædike, men vedblive dermed, 40-42.

5:1Men en Mand, ved Navn Ananias, tillige med Safira, hans Hustru, solgte en Ejendom 5:2og stak med sin Hustrus Vidende noget af Værdien til Side og bragte en Del deraf og lagde den for Apostlenes Fødder. 5:3Men Peter sagde: „Ananias! hvorfor har Satan fyldt dit Hjerte, saa du har løjet imod den Helligaand og stukket noget til Side af Summen for Jordstykket? 5:4Var det ikke dit, saa længe du ejede det, og stod ikke det, som det blev solgt for, til din Raadighed? Hvorfor har du dog sat dig denne Gerning for i dit Hjerte? Du har ikke løjet for Mennesker, men for Gud.“ 5:5Men da Ananias hørte disse Ord, faldt han om og udaandede. Og der kom stor Frygt over alle, som hørte det. 5:6Men de unge Mænd stode op og lagde ham til Rette og bare ham ud og begravede ham. 5:7Men det skete omtrent tre Timer derefter, da kom hans Hustru ind uden at vide, hvad der var sket. 5:8Da sagde Peter til hende: „Sig mig, om I solgte Jordstykket til den Pris?“ Og hun sagde: „Ja, til den Pris.“ 5:9Men Peter sagde til hende: „Hvorfor ere I dog blevne enige om at friste Herrens Aand? Se, deres Fødder, som have begravet din Mand, ere for Døren, og de skulle bære dig ud.“ 5:10Men hun faldt straks om for hans Fødder og udaandede. Men da de unge Mænd kom ind, fandt de hende død, og de bare hende ud og begravede hende hos hendes Mand. 5:11Og stor Frygt kom over hele Menigheden og over alle, som hørte dette.
5:12Men ved Apostlenes Hænder skete der mange Tegn og Undere iblandt Folket; og de vare alle endrægtigt sammen i Salomons Søjlegang. 5:13Men af de andre turde ingen holde sig til dem; dog priste Folket dem højt, 5:14og der føjedes stedse flere troende til Herren, Skarer baade af Mænd og Kvinder, 5:15saa at de endogsaa bare de syge ud paa Gaderne og lagde dem paa Senge og Løjbænke, for at naar Peter kom, endog blot hans Skygge kunde overskygge nogen af dem. 5:16Ja, selv fra Byerne i Jerusalems Omegn strømmede Mængden sammen og bragte syge og saadanne, som vare plagede af urene Aander, og de bleve alle helbredede.
5:17Men Ypperstepræsten stod op samt alle de, som holdt med ham, nemlig Saddukæernes Parti, og de bleve fulde af Nidkærhed. 5:18Og de lagde Haand paa Apostlene og satte dem i offentlig Forvaring. 5:19Men en Herrens Engel aabnede Fængselets Døre om Natten og førte dem ud og sagde: 5:20„Gaar hen og træder frem og taler i Helligdommen alle disse Livets Ord for Folket!“
5:21Men da de havde hørt dette, gik de ved Daggry ind i Helligdommen og lærte. Men Ypperstepræsten og de, som holdt med ham, kom og sammenkaldte Raadet og alle Israels Børns Ældste og sendte Bud til Fængselet, at de skulde føres frem. 5:22Men da Tjenerne kom derhen, fandt de dem ikke i Fængselet; og de kom tilbage og meldte det og sagde: 5:23„Fængselet fandt vi tillukket helt forsvarligt, og Vogterne staaende ved Dørene; men da vi lukkede op, fandt vi ingen derinde.“ 5:24Men da Høvedsmanden for Helligdommen og Ypperstepræsterne hørte disse Ord, bleve de tvivlraadige om dem, hvad dette skulde blive til. 5:25Men der kom en og meldte dem: „Se, de Mænd, som I satte i Fængselet, staa i Helligdommen og lære Folket.“ 5:26Da gik Høvedsmanden hen med Tjenerne og hentede dem, dog ikke med Magt; thi de frygtede for Folket, at de skulde blive stenede. 5:27Men da de havde hentet dem, stillede de dem for Raadet; og Ypperstepræsten spurgte dem og sagde: 5:28„Vi bøde eder alvorligt, at I ikke maatte lære i dette Navn, og se, I have fyldt Jerusalem med eders Lære, og I ville bringe dette Menneskes Blod over os!“ 5:29Men Peter og Apostlene svarede og sagde: „Man bør adlyde Gud mere end Mennesker. 5:30Vore Fædres Gud oprejste Jesus, hvem I hængte paa et Træ og sloge ihjel. 5:31Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse. 5:32Og vi ere hans Vidner om disse Ting, ligesom ogsaa den Helligaand, som Gud har givet dem, der adlyde ham.“ 5:33Men da de hørte dette, skar det dem i Hjertet, og de raadsloge om at slaa dem ihjel.
5:34Men der rejste sig i Raadet en Farisæer ved Navn Gamaliel, en Lovlærer, højt agtet af hele Folket, og han bød, at de skulde lade Mændene træde lidt udenfor. 5:35Og han sagde til dem: „I israelitiske Mænd! ser eder vel for, hvad I gøre med disse Mennesker. 5:36Thi for nogen Tid siden fremstod Theudas, som udgav sig selv for at være noget, og et Antal af omtrent fire Hundrede Mænd sluttede sig til ham; han blev slaaet ihjel, og alle de, som adløde ham, adsplittedes og bleve til intet. 5:37Efter ham fremstod Judas Galilæeren i Skatteindskrivningens Dage og fik en Flok Mennesker til at følge sig. Ogsaa han omkom, og alle de, som adløde ham, bleve adspredte. 5:38Og nu siger jeg eder: Holder eder fra disse Mennesker, og lader dem fare; thi dersom dette Raad eller dette Værk er af Mennesker, bliver det til intet; 5:39men er det af Gud, kunne I ikke gøre dem til intet. Lader eder dog ikke findes som de, der endog ville stride imod Gud!“
5:40Og de adløde ham; og de kaldte Apostlene frem og lode dem piske og forbøde dem at tale i Jesu Navn og løslode dem. 5:41Saa gik de da glade bort fra Raadets Aasyn, fordi de vare blevne agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld. 5:42Og de holdt ikke op med hver Dag at lære i Helligdommen og i Husene og at forkynde Evangeliet om Kristus Jesus.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.