Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Efeserne, kapitel 1

Efter en Hilsen, 1-2, priser Paulus Gud for Velsignelserne i Kristus, for Udvælgelsen i ham før Verdens Skabelse, 3-5, for Syndsforladelsen ved hans Blod, 6-7, for Kundgørelsen af Guds Raadslutning om at samle alt under Kristus, 8-10, og for Jøders og Hedningers Delagtiggørelse i Frelsens Goder, 11-14. Han takker Gud for Læsernes Trosliv, 15-16, og beder for dem, at de ret maa faa Øje baade for den Herlighed, som de haabe paa, og for Guds Kraft, 17-19. Denne Kraft har Gud først bevist ved at oprejse og ophøje Kristus, 20-23.

1:1Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, til de hellige, som ere i Efesus og ere troende i Kristus Jesus: 1:2Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!
1:3Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det himmelske i Kristus, 1:4ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Aasyn, 1:5idet han i Kærlighed forudbestemte os til Sønneudkaarelse hos sig ved Jesus Kristus, efter sin Villies Velbehag, 1:6til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede, 1:7i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom, 1:8som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand, 1:9idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter sin velbehagelige Beslutning, som han havde fattet hos sig selv, 1:10for at oprette en Husholdning i Tidernes Fylde, nemlig at sammenfatte sig alt i Kristus, det, som er i Himlene, og det, som er paa Jorden, i ham, 1:11i hvem vi ogsaa have faaet Arvelodden, forud bestemte efter hans Forsæt, der virker alt efter sin Villies Raad, 1:12for at vi skulde være til Pris for hans Herlighed, vi, som forud havde haabet paa Kristus, 1:13i hvem ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om eders Frelse, i hvem I ogsaa, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens hellige Aand, 1:14som er Pant paa vor Arv, til Ejendommens Forløsning, til Pris for hans Herlighed.
1:15Derfor har ogsaa jeg, efter at have hørt om eders Tro paa den Herre Jesus og om eders Kærlighed til alle de hellige, 1:16ikke ophørt at takke for eder, idet jeg ihukommer eder i mine Bønner om, 1:17at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, maa give eder Visdoms og Aabenbarelses Aand i Erkendelse af ham, 1:18gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige, 1:19og hvilken hans Krafts overvættes Storhed er over for os, som tro, alt efter hans Styrkes vældige Virkekraft, 1:20som han udviste paa Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Haand i det himmelske, 1:21langt over al Magt og Myndighed og Kraft og Herredom og hvert Navn, som nævnes, ikke alene i denne Verden, men ogsaa i den kommende, 1:22og lagde alt under hans Fødder, og ham gav han som Hoved over alting til Menigheden, 1:23der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.