Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Efeserne, kapitel 2

Ogsaa os, baade Hedninger og Jøder, har Gud, da vi vare døde i Synden, oprejst og ophøjet med Kristus, 1-7, og denne Frelse er sket af Naade alene, 8-10. Hedningernes Fjernhed fra Guds Samfund har Kristus hævet, 11-13. Han har nedbrudt Skillevæggen mellem dem og Jøderne og bragt dem begge Fred med Gud, 14-18. Saaledes ere nu Læserne blevne de helliges Medborgere og indlemmede i det aandelige Tempel, hvis Hovedhjørnesten er Kristus, 19-22.

2:1Ogsaa eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder, 2:2hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsaand, efter hans Vis, som hersker over Luftens Magt, over den Aand, der nu er virksom i Genstridighedens Børn, 2:3iblandt hvilke ogsaa vi fordum alle vandrede i vort Køds Begæringer og gjorde Kødets og Tankernes Villie og vare af Natur Vredes Børn ligesom ogsaa de andre — 2:4men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os, 2:5ogsaa da vi vare døde ved vore Overtrædelser, levendegjort os med Kristus — af Naade ere I frelste! — 2:6og medoprejst os og sat os med ham i det himmelske i Kristus Jesus, 2:7for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus. 2:8Thi af Naaden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven; 2:9ikke af Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig. 2:10Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.
2:11Derfor kommer i Hu, at fordum I Hedninger i Kødet, I, som bleve kaldte Forhud af den saakaldte Omskærelse, der sker i Kødet med Haanden, 2:12at I paa den Tid, uden for Kristus, vare udelukkede fra Israels Borgerret og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden. 2:13Nu derimod, i Kristus Jesus, ere I, som fordum vare langt borte, komne nær til ved Kristi Blod. 2:14Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg, 2:15Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger, for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred 2:16og for at forlige dem begge i eet Legeme med Gud ved Korset, idet han ved dette dræbte Fjendskabet. 2:17Og han kom og forkyndte Fred for eder, som vare langt borte, og Fred for dem, som vare nær. 2:18Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.
2:19Saa ere I da ikke mere fremmede og Udlændinge, men I ere de helliges Medborgere og Guds Husfolk, 2:20opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv, 2:21i hvem enhver Bygning sammenføjes og vokser til et helligt Tempel i Herren, 2:22i hvem ogsaa I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Aanden.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.