Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Efeserne, kapitel 3

Paulus dvæler ved sin Kaldelse til at forkynde Guds hidtil skjulte Raadslutning om Hedningernes Frelse, for hvis Skyld han er i Fængsel, 1-13. Han beder for Læserne om Aandens Bekræftelse og Evne til at se den store Rigdom i Kristi Kærlighed, 14-19, og føjer hertil en Lovprisning, 20-21.

3:1Det er for denne Sags Skyld, at jeg, Paulus, Kristi Jesu Fange for eder, I Hedninger, — 3:2om I da have hørt om Husholdningen med den Guds Naade, som blev given mig til eder, 3:3at ved Aabenbarelse blev Hemmeligheden kundgjort mig, saaledes som jeg foran kortelig har skrevet, 3:4hvoraf I, naar I læse det, kunne skønne min Indsigt i Kristi Hemmelighed, 3:5som i andre Slægter ikke blev kundgjort for Menneskenes Børn, saaledes som den nu er bleven aabenbaret hans hellige Apostle og Profeter ved Aanden: 3:6nemlig at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddelagtige i Forjættelsen i Kristus Jesus ved Evangeliet, 3:7hvis Tjener jeg er bleven ifølge den Guds Naades Gave, som blev given mig ved hans Magts Virkekraft. 3:8Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom 3:9og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hemmelighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud, der skabte alle Ting, 3:10for at Guds mangfoldige Visdom skulde nu ved Menigheden blive kundgjort for Magterne og Myndighederne i det himmelske, 3:11efter det evige Forsæt, som han fuldbyrdede ved Kristus Jesus, vor Herre, 3:12i hvem vi have Frimodigheden og Adgang med Tillid ved Troen paa ham. 3:13Derfor beder jeg, at I ikke tabe Modet over mine Trængsler, som jeg lider for eder, hvilket er en Ære for eder. — 3:14For denne Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ for Faderen, 3:15fra hvem enhver Faderlighed i Himle og paa Jord har sit Navn, 3:16at han vil give eder efter sin Herligheds Rigdom mægtigt at styrkes ved hans Aand i det indvortes Menneske; 3:17at Kristus maa bo ved Troen i eders Hjerter, 3:18for at I, rodfæstede og grundfæstede i Kærlighed, kunne sammen med alle de hellige formaa at begribe, hvor stor Bredden og Længden og Dybden og Højden er, 3:19og at kende Kristi Kærlighed, som overgaar al Erkendelse, for at I kunne fyldes indtil hele Guds Fylde.
3:20Men ham, som formaar over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstaa, efter den Magt, som er virksom i os, 3:21ham være Ære i Menigheden og i Kristus Jesus igennem alle Slægterne i Evighedernes Evighed! Amen.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.