Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Efeserne, kapitel 6

Børn og Forældres, Trælles og Herrers Pligter, 1-9. Opmuntring til at iføre sig en Kristens Stridsvaaben imod Djævelen og til at bede for de hellige og for Paulus selv, 10-20. Tykikus skal kundgøre dem hans Tilstand, 21-22. Paulus ønsker dem Guds Naade, 23-24.

6:1I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret. 6:2„Ær din Fader og Moder“, dette er jo det første Bud med Forjættelse, 6:3„for at det maa gaa dig vel, og du maa leve længe i Landet.“ 6:4Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning! 6:5I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus; 6:6ikke med Øjentjeneste, som de, der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, saa I gøre Guds Villie af Hjertet, 6:7idet I med god Villie gøre Tjeneste som for Herren og ikke for Mennesker, 6:8idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han faa igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri. 6:9Og I Herrer! gører det samme imod dem, saa I lade Trusel fare, idet I vide, at baade deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons Anseelse hos ham.
6:10For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde! 6:11Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I maa kunne holde Stand imod Djævelens snedige Anløb. 6:12Thi for os staar Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Aandemagter i det himmelske. 6:13Derfor tager Guds fulde Rustning paa, for at I maa kunne staa imod paa den onde Dag og bestaa efter at have fuldbyrdet alt. 6:14Saa staar da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser. 6:15Fødderne ombundne med Kampberedthed fra Fredens Evangelium; 6:16og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med hvilket I ville kunne slukke alle den ondes gloende Pile, 6:17og tager imod Frelsens Hjelm og Aandens Sværd, som er Guds Ord, 6:18idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige, 6:19ogsaa for mig, om at der maa gives mig Ord, naar jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed, 6:20for hvis Skyld jeg er et Sendebud i Lænker, for at jeg maa have Frimodighed deri til at tale, som jeg bør.
6:21Men for at ogsaa I skulle kende mine Forhold, hvorledes det gaar mig, da skal Tykikus, den elskede Broder og tro Tjener i Herren, kundgøre eder alt; 6:22ham sender jeg til eder, just for at I skulle lære at kende, hvorledes det staar til hos os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter.
6:23Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus! 6:24Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.