Den Frie Bibel

Markus-Evangeliet, kapitel 15

Jesus overgives til Pilatus, som ingen Skyld finder hos ham; Pilatus vil frigive ham, men drives af Folket til at frigive Barabbas og overgive Jesus til at korsfæstes, 1-15. Jesus spottes af Stridsmændene, tornekrones og føres ud for at korsfæstes, 16-20. Simon bærer hans Kors. Han korsfæstes paa Golgatha sammen med to Røvere. Han spottes. Hans Død og de denne ledsagende Tegn, 21-39. Kvinderne ved Korset; Josef begraver hans Legeme, 40-47.

15:1Og straks om Morgenen, da Ypperstepræsterne havde holdt Raad med de Ældste og de skriftkloge, hele Raadet, bandt de Jesus og førte ham bort og overgave ham til Pilatus. 15:2Og Pilatus spurgte ham: „Er du Jødernes Konge?“ Og han svarede og sagde til ham: „Du siger det.“ 15:3Og Ypperstepræsterne anklagede ham meget. 15:4Men Pilatus spurgte ham atter og sagde: „Svarer du slet intet? Se, hvor meget de anklage dig for!“ 15:5Men Jesus svarede ikke mere noget, saa at Pilatus undrede sig. 15:6Men paa Højtiden plejede han at løslade dem een Fange, hvilken de forlangte. 15:7Men der var en, som hed Barabbas, der var fangen tillige med de Oprørere, som under Oprøret havde begaaet Mord. 15:8Og Mængden gik op og begyndte at bede om, at han vilde gøre for dem, som han plejede. 15:9Men Pilatus svarede dem og sagde: „Ville I, at jeg skal løslade eder Jødernes Konge?“ 15:10Thi han skønnede, at det var af Avind, at Ypperstepræsterne havde overgivet ham. 15:11Men Ypperstepræsterne ophidsede Mængden til at bede om, at han hellere skulde løslade dem Barabbas. 15:12Men Pilatus svarede atter og sagde til dem: „Hvad ville I da, jeg skal gøre med ham, som I kalde Jødernes Konge?“ 15:13Men de raabte atter: „Korsfæst ham!“ 15:14Men Pilatus sagde til dem: „Hvad ondt har han da gjort?“ Men de raabte højlydt: „Korsfæst ham!“ 15:15Og da Pilatus vilde gøre Mængden tilpas, løslod han dem Barabbas; og Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.
15:16Men Stridsmændene førte ham ind i Gaarden, det vil sige Borgen, og de sammenkalde hele Vagtafdelingen. 15:17Og de iføre ham en Purpurkappe og flette en Tornekrone og sætte den paa ham. 15:18Og de begyndte at hilse ham: „Hil være dig, du Jødernes Konge!“ 15:19Og de sloge ham paa Hovedet med et Rør og spyttede paa ham og faldt paa Knæ og tilbade ham. 15:20Og da de havde spottet ham, toge de Purpurkappen af ham og iførte ham hans egne Klæder. Og de føre ham ud for at korsfæste ham.
15:21Og de tvinge en, som gik forbi, Simon fra Kyrene, som kom fra Marken, Aleksanders og Rufus’s Fader, til at bære hans Kors. 15:22Og de føre ham til det Sted Golgatha, det er udlagt: „Hovedskalsted“. 15:23Og de gave ham Vin at drikke med Myrra i; men han tog det ikke. 15:24Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad enhver skulde tage. 15:25Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham. 15:26Og Overskriften med Beskyldningen imod ham var paaskreven saaledes: „Jødernes Konge.“ 15:27Og de korsfæste to Røvere sammen med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre Side. 15:28[Og Skriften blev opfyldt, som siger: „Og han blev regnet iblandt Overtrædere.“]
15:29Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede paa deres Hoveder og sagde: „Tvi dig! du som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage; 15:30frels dig selv ved at stige ned af Korset!“ 15:31Ligesaa spottede ogsaa Ypperstepræsterne indbyrdes tillige med de skriftkloge og sagde: „Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. 15:32Kristus, Israels Konge — lad ham nu stige ned af Korset, for at vi kunne se det og tro!“ Ogsaa de, som vare korsfæstede med ham, haanede ham. 15:33Og da den sjette Time var kommen, blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time. 15:34Og ved den niende Time raabte Jesus med høj Røst og sagde: „Eloï! Eloï! Lama Sabaktani?“ det er udlagt: „Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?“ 15:35Og nogle af dem, som stode hos, sagde, da de hørte det: „Se, han kalder paa Elias.“ 15:36Men en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike og stak den paa et Rør og gav ham at drikke og sagde: „Holdt! lader os se, om Elias kommer for at tage ham ned.“ 15:37Men Jesus raabte med høj Røst og udaandede. 15:38Og Forhænget i Templet splittedes i to fra øverst til nederst. 15:39Men da Høvedsmanden, som stod hos, lige over for ham, saa, at han udaandede paa denne Vis, sagde han: „Sandelig, dette Menneske var Guds Søn.“
15:40Men der var ogsaa Kvinder, som saa til i Frastand, iblandt hvilke ogsaa vare Maria Magdalene og Maria, Jakob den Lilles og Joses’s Moder, og Salome, 15:41hvilke ogsaa fulgte ham og tjente ham, da han var i Galilæa, og mange andre Kvinder, som vare gaaede op til Jerusalem med ham. 15:42Og da det allerede var blevet Aften, (thi det var Beredelsesdag, det er Forsabbat,) 15:43kom Josef fra Arimathæa, en anset Raadsherre, som ogsaa selv forventede Guds Rige; han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu Legeme. 15:44Men Pilatus forundrede sig over, at han allerede skulde være død, 15:45og han hidkaldte Høvedsmanden og spurgte ham, om han allerede nogen Tid havde været død; og da han fik det at vide af Høvedsmanden, skænkede han Josef Liget. 15:46Og denne købte et fint Linklæde, tog ham ned, svøbte ham i Linklædet og lagde ham i en Grav, som var udhugget i en Klippe, og han væltede en Sten for Indgangen til Graven. 15:47Men Maria Magdalene og Maria, Joses’s Moder, saa, hvor han blev lagt.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.