Den Frie Bibel

Markus-Evangeliet, kapitel 4

Jesus lærer i Lignelser: om Sædemanden og i Forbindelse dermed om Aarsagen til, at han taler i Lignelser, 1-20. Han taler om Lyset, der skal sættes paa Stagen, 21-23, om Ordets rette Tilegnelse, 24-25, om Guds Riges Vækst, 26-29. Lignelsen om Sennepskornet, 30-32. Han udlægger i Enrum Lignelserne for sine Disciple, 33-34. Han stiller Stormen paa Søen, 35-41.

4:1Og han begyndte atter at lære ved Søen. Og en meget stor Skare samles om ham, saa at han maatte gaa om Bord og sætte sig i et Skib paa Søen; og hele Skaren var paa Land ved Søen. 4:2Og han lærte dem meget i Lignelser og sagde til dem i sin Undervisning: 4:3„Hører til: Se, en Sædemand gik ud at saa. 4:4Og det skete, idet han saaede, at noget faldt ved Vejen, og Fuglene kom og aade det op. 4:5Og noget faldt paa Stengrund, hvor det ikke havde megen Jord; og det voksede straks op, fordi det ikke havde dyb Jord. 4:6Og da Solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde Rod, visnede det. 4:7Og noget faldt iblandt Torne, og Tornene voksede op og kvalte det, og det bar ikke Frugt. 4:8Og noget faldt i god Jord og bar Frugt, som skød frem og voksede, og det bar tredive og tresindstyve og hundrede Fold.“ 4:9Og han sagde: „Den, som har Øren at høre med, han høre!“ 4:10Og da han blev ene, spurgte de, som vare om ham, tillige med de tolv ham om Lignelserne. 4:11Og han sagde til dem: „Eder er Guds Riges Hemmelighed givet; men dem, som ere udenfor, meddeles alt ved Lignelser, 4:12for at de, skønt seende, skulle se og ikke indse og, skønt hørende, skulle høre og ikke forstaa, for at de ikke skulle omvende sig og faa Forladelse.“ 4:13Og han siger til dem: „Fatte I ikke denne Lignelse? Hvorledes ville I da forstaa alle de andre Lignelser? 4:14Sædemanden saar Ordet. 4:15Men de ved Vejen, det er dem, hvor Ordet bliver saaet, og naar de høre det, kommer straks Satan og borttager Ordet, som er saaet i dem. 4:16Og ligeledes de, som blive saaede paa Stengrunden, det er dem, som, naar de høre Ordet, straks modtage det med Glæde; 4:17og de have ikke Rod i sig, men holde kun ud til en Tid; derefter, naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges de straks. 4:18Og andre ere de, som blive saaede blandt Torne; det er dem, som have hørt Ordet, 4:19og denne Verdens Bekymringer og Rigdommens Forførelse og Begæringerne efter de andre Ting komme ind og kvæle Ordet, saa det bliver uden Frugt. 4:20Og de, der bleve saaede i god Jord, det er dem, som høre Ordet og modtage det og bære Frugt, tredive og tresindstyve og hundrede Fold.“
4:21Og han sagde til dem: „Mon Lyset kommer ind for at sættes under Skæppen eller under Bænken? Mon ikke for at sættes paa Lysestagen? 4:22Thi ikke er noget skjult uden for at aabenbares; ej heller er det blevet lønligt uden for at komme for Lyset. 4:23Dersom nogen har Øren at høre med, han høre!“
4:24Og han sagde til dem: „Agter paa, hvad I høre! Med hvad Maal I maale, skal der tilmaales eder, og der skal gives eder end mere. 4:25Thi den, som har, ham skal der gives; og den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.“
4:26Og han sagde: „Med Guds Rige er det saaledes, som naar en Mand har lagt Sæden i Jorden 4:27og sover og staar op Nat og Dag, og Sæden spirer og bliver høj, han ved ej selv hvorledes. 4:28Af sig selv bærer Jorden Frugt, først Straa, derefter Aks, derefter fuld Kerne i Akset; 4:29men naar Frugten er tjenlig, sender han straks Seglen ud; thi Høsten er for Haanden.“
4:30Og han sagde: „Hvormed skulle vi ligne Guds Rige, eller under hvilken Lignelse skulle vi fremstille det? 4:31Det er som et Sennepskorn, som, naar det saas i Jorden, er mindre end alt andet Frø paa Jorden, 4:32og naar det er saaet, vokser det op og bliver større end alle Urterne og skyder store Grene, saa at Himmelens Fugle kunne bygge Rede i dets Skygge.“
4:33Og i mange saadanne Lignelser talte han Ordet til dem, efter som de kunde fatte det. 4:34Men uden Lignelse talte han ikke til dem; men i Enrum udlagde han det alt sammen for sine Disciple.
4:35Og paa den Dag, da det var blevet Aften, siger han til dem: „Lader os fare over til hin Side!“ 4:36Og de forlade Folkeskaren og tage ham med, som han sad i Skibet; men der var ogsaa andre Skibe med ham. 4:37Og der kommer en stærk Stormvind, og Bølgerne sloge ind i Skibet, saa at Skibet allerede var ved at fyldes. 4:38Og han var i Bagstavnen og sov paa en Hovedpude, og de vække ham og sige til ham: „Mester! bryder du dig ikke om, at vi forgaa?“ 4:39Og han stod op og truede Vinden og sagde til Søen: „Ti, vær stille!“ og Vinden lagde sig, og det blev ganske blikstille. 4:40Og han sagde til dem: „Hvorfor ere I saa bange? Hvorfor have I ikke Tro?“ 4:41Og de frygtede saare og sagde til hverandre: „Hvem er dog denne, siden baade Vinden og Søen ere ham lydige?“

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.