Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Korinthierne, kapitel 16

Paulus formaner til at foretage en Indsamling til de hellige i Jerusalem, 1-4, lover at komme til Korinthierne, vil dog blive noget endnu i Efesus, 5-9. Han giver Formaninger om Timotheus’s Modtagelse og Oplysning om Apollos’s Udeblivelse, 10-12, han formaner til Aarvaagenhed, Tro og Kærlighed, 13-14, taler om Stefanas’s Hus og Korinthiernes Udsendinge, 15-18. Hilsener fra forskellige og egenhændig Slutningshilsen, 19-24.

16:1Men hvad Indsamlingen til de hellige angaar, da gører ogsaa I, ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatien! 16:2Hver første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig selv noget til Side og samle, hvad han maatte have Lykke til, for at der ikke først skal ske Indsamlinger, naar jeg kommer. 16:3Men naar jeg kommer, vil jeg sende, hvem I maatte finde skikkede dertil, med Breve for at bringe eders Gave til Jerusalem. 16:4Men dersom det er værd, at ogsaa jeg rejser med, da kunne de rejse med mig.
16:5Men jeg vil komme til eder, naar jeg er dragen igennem Makedonien; thi jeg drager igennem Makedonien; 16:6men hos eder vil jeg maaske blive eller endog overvintre, for at I kunne befordre mig videre, hvor jeg saa rejser hen. 16:7Thi nu vil jeg ikke se eder paa Gennemrejse; jeg haaber nemlig at forblive nogen Tid hos eder, om Herren vil tilstede det. 16:8Men i Efesus vil jeg forblive indtil Pinsen; 16:9thi en Dør staar mig aaben, stor og virksom, og der er mange Modstandere.
16:10Men om Timotheus kommer, da ser til, at han kan færdes hos eder uden Frygt; thi han gør Herrens Gerning, saavel som jeg. 16:11Derfor maa ingen ringeagte ham; befordrer ham videre i Fred, for at han kan komme til mig; thi jeg venter ham med Brødrene. 16:12Men hvad Broderen Apollos angaar, da har jeg meget opfordret ham til at komme til eder med Brødrene; men det var i hvert Fald ikke hans Villie at komme nu, men han vil komme, naar han faar belejlig Tid.
16:13Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke! 16:14Alt ske hos eder i Kærlighed!
16:15Men jeg formaner eder, Brødre — I kende Stefanas’s Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene de hellige — 16:16til at ogsaa I skulle underordne eder under saadanne og enhver, som arbejder med og har Besvær. 16:17Men jeg glæder mig ved Stefanas’s og Fortunatus’s og Akaikus’s Nærværelse, fordi disse have udfyldt Savnet af eder; 16:18thi de have vederkvæget min Aand og eders. Skønner derfor paa saadanne!
16:19Menighederne i Asien hilse eder. Akvila og Priska hilse eder meget i Herren tillige med Menigheden i deres Hus. 16:20Alle Brødrene hilse eder. Hilser hverandre med et helligt Kys! 16:21Hilsenen med min, Paulus’s egen Haand. 16:22Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha. 16:23Den Herres Jesu Naade være med eder! 16:24Min Kærlighed med eder alle i Kristus Jesus!

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.