Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Korinthierne, kapitel 2

Uden menneskelig Visdoms og Overtalelses Midler har Paulus under Angest, men i Aandens Kraft prædiket den korsfæstede Kristus for dem, 1-5. For de fuldkomne har han en Visdom, som ikke er af denne Verden, men er aabenbaret af Guds Aand, der ogsaa lærer ham at tale derom paa rette Maade, 6-13. Kun det aandelige Menneske har Forudsætningen for at kunne modtage denne Visdom, 14-16.

2:1Og jeg, Brødre! da jeg kom til eder, kom jeg ikke og forkyndte eder Guds Vidnesbyrd med Stormægtighed i Tale eller i Visdom; 2:2thi jeg agtede ikke at vide noget iblandt eder uden Jesus Kristus og ham korsfæstet; 2:3og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven, 2:4og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord, men med Aands og Krafts Bevisning, 2:5for at eders Tro ikke skulde bero paa Menneskers Visdom, men paa Guds Kraft.
2:6Dog, Visdom tale vi iblandt de fuldkomne, men en Visdom, der ikke stammer fra denne Verden, ikke heller fra denne Verdens Herskere, som blive til intet; 2:7men vi tale Visdom fra Gud, den hemmelige, den, som var skjult, som Gud før Verdens Begyndelse forudbestemte til vor Herlighed, 2:8hvilken ingen af denne Verdens Herskere har erkendt; thi havde de erkendt den, havde de ikke korsfæstet Herlighedens Herre; 2:9men, som der er skrevet: „Hvad intet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elske ham.“ 2:10Men os aabenbarede Gud det ved Aanden; thi Aanden ransager alle Ting, ogsaa Guds Dybder. 2:11Thi hvilket Menneske ved, hvad der er i Mennesket, uden Menneskets Aand, som er i ham? Saaledes har heller ingen erkendt, hvad der er i Gud, uden Guds Aand. 2:12Men vi have ikke faaet Verdens Aand, men Aanden fra Gud, for at vi kunne vide, hvad der er os skænket af Gud; 2:13og dette tale vi ogsaa, ikke med Ord, lærte af menneskelig Visdom, men med Ord, lærte af Aanden, idet vi tolke aandelige Ting med aandelige Ord.
2:14Men det sjælelige Menneske tager ikke imod de Ting, som høre Guds Aand til; thi de ere ham en Daarskab, og han kan ikke erkende dem, thi de bedømmes aandeligt. 2:15Men den aandelige bedømmer alle Ting, selv derimod bedømmes han af ingen. 2:16Thi hvem har kendt Herrens Sind, saa han skulde kunne undervise ham? Men vi have Kristi Sind.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.