Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Korinthierne, kapitel 9

Som et Eksempel paa, hvorledes man bør indskrænke sin personlige Frihed, minder Paulus om, at han for desto bedre at kunne fremme Evangeliets Sag har givet Afkald paa sin utvivlsomme Ret til at lade sig underholde af Menighederne, 1-18, ligesom han har lempet sig efter alle for deres Frelses Skyld, 19-23. Paa Væddeløberes Vis bør Læserne ligesom han selv anstrenge sig og øve sig i Afholdenhed for at vinde Sejrens Krans, 24-27.

9:1Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? ere I ikke min Gerning i Herren? 9:2Er jeg ikke Apostel for andre, saa er jeg det dog i det mindste for eder; thi Seglet paa min Apostelgerning ere I i Herren. 9:3Dette er mit Forsvar imod dem, som bedømme mig. 9:4Have vi ikke Ret til at spise og drikke? 9:5Have vi ikke Ret til at føre en Søster med om som Hustru, som ogsaa de andre Apostle og Herrens Brødre og Kefas? 9:6Eller have alene jeg og Barnabas ingen Ret til at lade være at arbejde? 9:7Hvem tjener vel nogen Sinde i Krig paa egen Sold? Hvem planter en Vingaard og spiser ikke dens Frugt? Eller hvem vogter en Hjord og nyder ikke af Hjordens Mælk? 9:8Taler jeg vel dette blot efter menneskelig Vis, eller siger ikke ogsaa Loven dette? 9:9Thi i Mose Lov er der skrevet: „Du maa ikke binde Munden til paa en Okse, som tærsker.“ Er det Okserne, Gud bekymrer sig om, 9:10eller siger han det ikke i hvert Tilfælde for vor Skyld? For vor Skyld blev det jo skrevet, fordi den, som pløjer, bør pløje i Haab, og den, som tærsker, bør gøre det i Haab om at faa sin Del. 9:11Naar vi have saaet eder de aandelige Ting, er det da noget stort, om vi høste eders timelige? 9:12Dersom andre nyde saadan Ret over eder, kunde da vi ikke snarere? Dog have vi ikke brugt denne Ret; men vi taale alt, for at vi ikke skulle lægge noget i Vejen for Kristi Evangelium. 9:13Vide I ikke, at de, som udføre de hellige Tjenester, faa deres Føde fra Helligdommen, de, som tjene ved Alteret, dele med Alteret? 9:14Saaledes har ogsaa Herren forordnet for dem, som forkynde Evangeliet, at de skulle leve af Evangeliet. 9:15Jeg derimod har ikke gjort Brug af noget af dette. Jeg skriver dog ikke dette, for at det skal ske saaledes med mig; thi jeg vil hellere dø, end at nogen skulde gøre min Ros til intet. 9:16Thi om jeg forkynder Evangeliet, har jeg ikke noget at rose mig af; der paaligger mig nemlig en Nødvendighed, thi ve mig, om jeg ikke forkynder det! 9:17Gør jeg nemlig dette af fri Villie, saa faar jeg Løn; men har jeg imod min Villie faaet en Husholdning betroet, 9:18hvad er da min Løn? For at jeg, naar jeg forkynder Evangeliet, skal fremsætte det for intet, saa at jeg ikke gør Brug af min Ret i Evangeliet.
9:19Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere. 9:20Og jeg er bleven Jøderne som en Jøde, for at jeg kunde vinde Jøder; dem under Loven som en under Loven, skønt jeg ikke selv er under Loven, for at jeg kunde vinde dem, som ere under Loven; 9:21dem uden for Loven som en uden for Loven, skønt jeg ikke er uden Lov for Gud, men under Kristi Lov, for at jeg kunde vinde dem, som ere uden for Loven. 9:22Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i ethvert Fald kunde frelse nogle. 9:23Men alt gør jeg for Evangeliets Skyld, for at jeg kan blive meddelagtig deri.
9:24Vide I ikke, at de, som løbe paa Banen, løbe vel alle, men ikkun een faar Prisen? Saaledes skulle I løbe, for at I kunne vinde den. 9:25Enhver, som deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; hine nu vel for at faa en forkrænkelig Krans, men vi en uforkrænkelig. 9:26Jeg løber derfor ikke som paa det uvisse; jeg fægter som en, der ikke slaar i Luften; 9:27men jeg bekæmper mit Legeme og holder det i Trældom, for at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.