Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Korinthierne, kapitel 7

Hvorledes Ægtefolk skulle leve med hinanden, 1-7. Ugifte og Enker gøre vel i ikke at gifte sig, anderledes derimod, naar de ikke have Afholdenhedens Gave, 8-9. Kristne Ægtefolk bør ikke skilles, 10-11. I blandede Ægteskaber skal den kristne Part ikke forstøde den hedenske, men heller ikke modsætte sig, naar denne ønsker Skilsmisse. I Almindelighed gælder den Regel, at enhver skal forblive i den Stilling, hvori han befandt sig, da han kom til Troen, 12-24. Om end Jomfruer ikke synde ved at gifte sig, finder Paulus det tilraadeligt for dem at lade det være paa Grund af Tidens Trængsel, ligesom man i det hele med Henblik til Verdensløbets Afslutning bør bevare sin indre Uafhængighed af ydre Forhold, 25-31. For en udelt Kærlighed til Herren ere Betingelserne gunstigere i den ugifte Stand end i Ægteskabet; men der bliver ikke begaaet nogen Synd ved Giftermaal, naar dette menes at være tjenligere for en Jomfru eller Enke, 32-40.

7:1Men hvad det angaar, hvorom I skreve til mig, da er det godt for en Mand ikke at røre en Kvinde; 7:2men for Utugts Skyld have hver Mand sin egen Hustru, og hver Kvinde have sin egen Mand. 7:3Manden yde Hustruen sin Skyldighed; ligeledes ogsaa Hustruen Manden. 7:4Hustruen raader ikke over sit eget Legeme, men Manden; ligesaa raader heller ikke Manden over sit eget Legeme, men Hustruen. 7:5Unddrager eder ikke hinanden, uden maaske med fælles Samtykke, til en Tid, for at I kunne have Ro til Bønnen, og for saa atter at være sammen, for at Satan ikke skal friste eder, fordi I ikke formaa at være afholdende. 7:6Men dette siger jeg som en Indrømmelse, ikke som en Befaling. 7:7Jeg ønsker dog, at alle Mennesker maatte være, som jeg selv er; men hver har sin egen Naadegave fra Gud, den ene saa, den anden saa.
7:8Til de ugifte og til Enkerne siger jeg, at det er godt for dem, om de forblive som jeg. 7:9Men kunne de ikke være afholdende, da lad dem gifte sig; thi det er bedre at gifte sig end at lide Brynde.
7:10Men de gifte byder ikke jeg, men Herren, at en Hustru ikke skal skille sig fra sin Mand; ( 7:11men om hun virkeligt skiller sig fra ham, da forblive hun ugift eller forlige sig med Manden;) og at en Mand ikke skal forlade sin Hustru.
7:12Men til de andre siger jeg, ikke Herren: Dersom nogen Broder har en vantro Hustru, og denne samtykker i at bo hos ham, saa forlade han hende ikke! 7:13Og dersom en Hustru har en vantro Mand, og denne samtykker i at bo hos hende, saa forlade hun ikke Manden! 7:14Thi den vantro Mand er helliget ved Hustruen, og den vantro Hustru er helliget ved Manden; ellers vare jo eders Børn urene, men nu ere de hellige. 7:15Men skiller den vantro sig, saa lad ham skille sig; ingen Broder eller Søster er trælbunden i saadanne Tilfælde; men Gud har kaldet os til Fred. 7:16Thi hvad ved du, Hustru! om du kan frelse din Mand? eller hvad ved du, Mand! om du kan frelse din Hustru? 7:17Kun vandre enhver saaledes, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham; og saaledes forordner jeg i alle Menighederne. 7:18Blev nogen kaldet som omskaaren, han lade ikke Forhud drage over; er nogen kaldet som uomskaaren, han lade sig ikke omskære! 7:19Omskærelse har intet at sige, og Forhud har intet at sige, men det at holde Guds Bud. 7:20Hver blive i den Stand, hvori han blev kaldet! 7:21Blev du kaldet som Træl, da lad det ikke bekymre dig, men om du ogsaa kan blive fri, da gør hellere Brug deraf! 7:22Thi den, der er kaldet i Herren som Træl, er Herrens frigivne; ligesaa er den, der er kaldet som fri, Kristi Træl. 7:23Dyrt bleve I købte, vorder ikke Menneskers Trælle! 7:24I den Stand, hvori enhver blev kaldet, Brødre, deri blive han for Gud!
7:25Men om Jomfruerne har jeg ikke nogen Befaling fra Herren, men giver min Mening til Kende som den, hvem Herren barmhjertigt har forundt at være troværdig. 7:26Jeg mener altsaa dette, at det paa Grund af den forhaandenværende Nød er godt for et Menneske at være saaledes, som han er. 7:27Er du bunden til en Kvinde, da søg ikke at blive løst; er du ikke bunden, da søg ikke en Hustru! 7:28Men om du ogsaa gifter dig, synder du ikke; og om en Jomfru gifter sig, synder hun ikke; dog ville saadanne faa Trængsel i Kødet. Men jeg skaaner eder. 7:29Men dette siger jeg eder, Brødre! at Tiden er kort, for at herefter baade de, der have Hustruer, skulle være, som om de ingen have, 7:30og de, der græde, som om de ikke græde, og de, der glæde sig, som om de ikke glæde sig, og de, der købe, som om de ikke besidde, 7:31og de, der bruge denne Verden, som om de ikke gøre Brug af den; thi denne Verdens Skikkelse forgaar.
7:32Men jeg ønsker, at I maa være uden Bekymring. Den ugifte er bekymret for de Ting, som høre Herren til, hvorledes han kan behage Herren; 7:33men den gifte er bekymret for de Ting, som høre Verden til, hvorledes han kan behage Hustruen. 7:34Og der er ogsaa Forskel imellem Hustruen og Jomfruen. Den ugifte er bekymret for de Ting, som høre Herren til, for at hun kan være hellig baade paa Legeme og Aand; men den gifte er bekymret for det, som hører Verden til, hvorledes hun kan behage Manden. 7:35Men dette siger jeg til eders eget Gavn, ikke for at kaste en Snare om eder, men for at bevare Sømmelighed og en urokkelig Vedhængen ved Herren. 7:36Men dersom nogen mener at volde sin ugifte Datter Skam, om hun sidder over Tiden, og det maa saa være, han gøre, hvad han vil, han synder ikke; lad dem gifte sig! 7:37Men den, som staar fast i sit Hjerte og ikke er tvungen, men har Raadighed over sin Villie og har besluttet dette i sit Hjerte at holde sin Datter ugift, han gør vel. 7:38Altsaa, baade den, som bortgifter sin Datter, gør vel, og den, som ikke bortgifter hende, gør bedre. 7:39En Hustru er bunden, saa længe hendes Mand lever; men dersom Manden sover hen, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, kun at det sker i Herren. 7:40Men lykkeligere er hun, om hun forbliver saaledes, som hun er, efter min Mening; men ogsaa jeg mener at have Guds Aand.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.