Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Korinthierne, kapitel 8

I Spørgsmaalet om Nydelsen af Kødet fra Afgudsofre bekræfter Paulus det som en rigtig Erkendelse, hvoraf dog ingen bør opblæse sig, at Afguderne ikke ere til i Virkeligheden, men kun i Hedningernes Tanker, 1-6. Men da nogles Samvittighed føler sig besværet, bør man begrænse sin Frihed og ikke ved Nydelsen af Offerkødet forlede svage Brødre til at handle imod deres Samvittighed, 7-13.

8:1Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angaar, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab — (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger. 8:2Dersom nogen tykkes at kende noget, han kender endnu ikke saaledes, som man bør kende. 8:3Men dersom nogen elsker Gud, han er kendt af ham.) 8:4Hvad altsaa Spisningen af Offerkødet angaar, da vide vi, at der er ingen Afgud i Verden, og at der ingen Gud er uden een. 8:5Thi om der end er saakaldte Guder, være sig i Himmelen eller paa Jorden, som der jo er mange Guder og mange Herrer, 8:6saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.
8:7Dog ikke alle have den Kundskab. Men der er nogle, som ifølge deres hidtidige Afgudsvane spise det som Afgudsofferkød, og deres Samvittighed, som er skrøbelig, besmittes. 8:8Men Mad skal ikke bestemme vor Stilling over for Gud; hverken have vi Fortrin, om vi spise, eller staa tilbage, om vi ikke spise. 8:9Men ser til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød for de skrøbelige! 8:10Thi dersom nogen ser dig, som har Kundskab, sidde til Bords i et Afgudshus, vil saa ikke Samvittigheden hos den, som er skrøbelig, blive opbygget til at spise Afgudsofferkødet? 8:11Den skrøbelige gaar jo til Grunde ved din Kundskab, Broderen, for hvis Skyld Kristus er død. 8:12Men naar I saaledes synde imod Brødrene og saare deres skrøbelige Samvittighed, synde I imod Kristus. 8:13Derfor, om Mad forarger min Broder, vil jeg aldrig i Evighed spise Kød, for at jeg ikke skal forarge min Broder.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.