Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Korinthierne, kapitel 11

Paulus agter at rose sig noget, idet han frygter, at Korinthierne skulle lade sig forføre af de falske Apostle, 1-6. Han minder om sin uegennyttige Vandel, hvormed han fremdeles vil modvirke disse svigefulde Arbejdere, 7-15. Som en Daare, men af nødvendigt Hensyn til Modstanderne, maa han nu rose sig selv af sin Herkomst, sin Tjeneste og sine Trængsler, 16-33.

11:1Gid I vilde finde eder i en Smule Daarskab af mig! Dog, I gøre det jo nok. 11:2Thi jeg er nidkær for eder med Guds Nidkærhed; jeg har jo trolovet eder med een Mand for at fremstille en ren Jomfru for Kristus. 11:3Men jeg frygter for, at ligesom Slangen bedrog Eva ved sin Træskhed, saaledes skulle eders Tanker fordærves og miste det oprigtige Sindelag over for Kristus. 11:4Thi dersom nogen kommer og prædiker en anden Jesus, som vi ikke prædikede, eller I faa en anderledes Aand, som I ikke fik, eller et anderledes Evangelium, som I ikke modtoge, da vilde I kønt finde eder deri. 11:5Thi jeg mener ikke at staa tilbage i noget for de saare store Apostle. 11:6Er jeg end ulærd i Tale, saa er jeg det dog ikke i Kundskab; tværtimod paa enhver Maade have vi lagt den for Dagen for eder i alle Stykker.
11:7Eller gjorde jeg Synd i at fornedre mig selv, for at I skulde ophøjes, idet jeg forkyndte eder Guds Evangelium for intet? 11:8Andre Menigheder plyndrede jeg, idet jeg tog Sold af dem for at tjene eder, og medens jeg var nærværende hos eder og kom i Trang, faldt jeg ingen til Byrde; 11:9thi min Trang afhjalp Brødrene, da de kom fra Makedonien, og i alt har jeg holdt og vil jeg holde mig uden Tynge for eder. 11:10Saa vist som Kristi Sandhed er i mig, skal denne Ros ikke fratages mig i Akajas Egne. 11:11Hvorfor? mon fordi jeg ikke elsker eder? Gud ved det. 11:12Men hvad jeg gør, det vil jeg fremdeles gøre, for at jeg kan afskære dem Lejligheden, som søge en Lejlighed, til at findes os lige i det, hvoraf de rose sig. 11:13Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle. 11:14Og det er intet Under; thi Satan selv paatager sig Skikkelse af en Lysets Engel. 11:15Derfor er det ikke noget stort, om ogsaa hans Tjenere paatage sig Skikkelse som Retfærdigheds Tjenere; men deres Ende skal være efter deres Gerninger.
11:16Atter siger jeg: Ingen maa agte mig for en Daare; men hvis saa skal være, saa taaler mig endog som en Daare, for at ogsaa jeg kan rose mig en Smule. 11:17Hvad jeg nu taler, taler jeg ikke efter Herrens Sind, men som i Daarskab, idet jeg saa tillidsfuldt roser mig. 11:18Efterdi mange rose sig med Hensyn til Kødet, vil ogsaa jeg rose mig. 11:19Gerne finde I eder jo i Daarerne, efterdi I ere kloge. 11:20I finde eder jo i, om nogen gør eder til Trælle, om nogen æder eder op, om nogen tager til sig, om nogen ophøjer sig, om nogen slaar eder i Ansigtet. 11:21Med Skamfuldhed siger jeg det, efterdi vi have været svage; men hvad end nogen trodser paa (jeg taler i Daarskab), derpaa trodser ogsaa jeg. 11:22Ere de Hebræere? Jeg ogsaa. Ere de Israeliter? Jeg ogsaa. Ere de Abrahams Sæd? Jeg ogsaa. 11:23Ere de Kristi Tjenere? Jeg taler i Vanvid: jeg er det mere. Jeg har lidt langt flere Besværligheder, faaet langt flere Slag, været hyppigt i Fængsel, ofte i Dødsfare. 11:24Af Jøder har jeg fem Gange faaet fyrretyve Slag mindre end eet. 11:25Tre Gange er jeg bleven pisket, een Gang stenet, tre Gange har jeg lidt Skibbrud, et Døgn har jeg tilbragt paa Dybet; 11:26ofte paa Rejser, i Farer fra Floder, i Farer iblandt Røvere, i Farer fra mit Folk, i Farer fra Hedninger, i Farer i By, i Farer i Ørken, i Farer paa Havet, i Farer iblandt falske Brødre; 11:27i Møje og Anstrengelse, ofte i Nattevaagen, i Hunger og Tørst, ofte i Faste, i Kulde og Nøgenhed; 11:28foruden hvad der kommer til, mit daglige Overløb, Bekymringen for alle Menighederne. 11:29Hvem er skrøbelig, uden at ogsaa jeg er det? hvem bliver forarget, uden at det brænder i mig? 11:30Dersom jeg skal rose mig, da vil jeg rose mig af min Magtesløshed. 11:31Gud og den Herres Jesu Fader, som er højlovet i Evighed, ved, at jeg ikke lyver. 11:32I Damaskus holdt Kong Aretas’s Statholder Damaskenernes Stad bevogtet for at gribe mig; 11:33men jeg blev igennem en Luge firet ned over Muren i en Kurv og undflyede af hans Hænder.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.