Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Korinthierne, kapitel 8

Paulus fremhæver det Eksempel paa Gavmildhed, som Makedoniens Menigheder have givet ved Indsamlingen til de fattige i Jerusalem, 1-5. I samme Øjemed har han opfordret Titus til paa ny at drage til Korinthierne, og han formaner dem til med en lignende Gavmildhed efter Kristi Forbillede at fuldende, hvad de tidligere have begyndt, 6-11; Gud ser paa Hjertets Beredvillighed, ikke paa Gavens Storhed, idet der kun skal tilstræbes Ligelighed imellem de givende og “de modtagende, 12-15. Saa opfordres nu Menigheden til at tage godt imod Titus, der er saa ivrig for denne Sag, og imod de to, som ledsage ham i samme Ærinde, 16-24.

8:1Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder, 8:2at under megen Trængsels Prøvelse har deres overstrømmende Glæde og deres dybe Fattigdom strømmet over i deres Gavmildheds Rigdom. 8:3Thi efter Evne (det vidner jeg) gave de, ja, over Evne, af egen Drift, 8:4idet de med megen Overtalelse bade os om den Naade at maatte tage Del i Hjælpen til de hellige, 8:5og ikke alene som vi havde haabet, men sig selv gav de først og fremmest til Herren og saa til os, ved Guds Villie, 8:6saa at vi opfordrede Titus til, ligesom han forhen havde begyndt, saaledes ogsaa at tilendebringe hos eder ogsaa denne Gave. 8:7Men ligesom I ere rige i alt, i Tro og Tale og Erkendelse og al Iver og i eders Kærlighed til os: maatte I da være rige ogsaa i denne Gave! 8:8Jeg siger det ikke som en Befaling, men for ved andres Iver at prøve ogsaa eders Kærligheds Ægthed. 8:9I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige. 8:10Og jeg giver min Mening herom til Kende; thi dette er eder gavnligt, I, som jo i Fjor vare de første til at begynde, ikke alene med Gerningen, men endogsaa med Villien dertil. 8:11Men fuldbringer da nu ogsaa Gerningen, for at, ligesom I vare redebonne til at ville, I ogsaa maa fuldbringe det efter eders Evne. 8:12Thi naar Redebonheden er til Stede, da er den velbehagelig efter, hvad den evner, ikke efter, hvad den ikke evner. 8:13Det er nemlig ikke Meningen, at andre skulle have Lettelse og I Trængsel; nej, det skal være ligeligt. Nu for Tiden maa eders Overflod komme hines Trang til Hjælp, 8:14for at ogsaa hines Overflod kan komme eders Trang til Hjælp, for at der kan blive Ligelighed, 8:15som der er skrevet: „Den, som sankede meget, fik ikke for meget, og den, som sankede lidet, fik ikke for lidt.“
8:16Men Gud ske Tak, som giver den samme Iver for eder i Titus’s Hjerte! 8:17Thi vel har han modtaget min Opfordring; men da han er saa ivrig, saa er det af egen Drift, at han rejser til eder. 8:18Og sammen med ham sende vi den Broder, hvis Ros i Evangeliet gaar igennem alle Menighederne, 8:19og ikke det alene, men han er ogsaa udvalgt af Menighederne til at rejse med os med denne Gave, som besørges af os, for at fremme selve Herrens Ære og vor Redebonhed, 8:20idet vi undgaa dette, at nogen skulde kunne laste os i Anledning af denne rige Hjælp, som besørges af os; 8:21thi vi lægge Vind paa, hvad der er godt ikke alene i Herrens, men ogsaa i Menneskers Øjne. 8:22Men sammen med dem sende vi vor Broder, hvis Iver vi ofte i mange Maader have prøvet, men som nu er langt ivrigere paa Grund af sin store Tillid til eder. 8:23Hvad Titus angaar, da er han min Fælle og Medarbejder hos eder, og hvad vore Brødre angaar, da ere de Menighedsudsendinge, Kristi Ære. 8:24Saa giver dem da for Menighedernes Aasyn Beviset paa eders Kærlighed og for det, vi have rost eder for.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.