Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Korinthierne, kapitel 4

Denne den nye Pagts Tjeneste udfører Paulus frimodigt og redeligt ved Sandhedens aabenbare Forkyndelse for alle Mennesker uden at have nogen Skyld i de vantros Forblindelse, idet han kun prædiker Kristus overensstemmende med den Oplysning, der er bleven ham selv til Del, 1-6. Han taler om Trængslerne og Farerne under sin Tjeneste, hvorigennem Jesu Kraft kommer til Aabenbarelse, 7-12, om sit Vidnesbyrds Udspring, Fortrøstning og Formaal, 13-15, og den indre Fornyelse under Trængsler ved Herlighedens Haab, 16-18.

4:1Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den Barmhjertighed, som er bleven os til Del, saa tabe vi ikke Modet; 4:2men vi have frasagt os de skammelige Smugveje, saa vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved Sandhedens Aabenbarelse anbefale os til alle Menneskers Samvittighed for Guds Aasyn. 4:3Men om ogsaa vort Evangelium er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, som fortabes, 4:4dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede. 4:5Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld. 4:6Thi Gud, som sagde: „Af Mørke skal Lys skinne frem“, han har ladet det skinne i vore Hjerter for at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.
4:7Men denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os, 4:8vi, som trænges paa alle Maader, men ikke stænges inde, ere tvivlraadige, men ikke fortvivlede, 4:9forfulgte, men ikke forladte, nedslagne, men ikke ihjelslagne, 4:10altid bærende Jesu Dødelse om i Legemet, for at ogsaa Jesu Liv maa aabenbares i vort Legeme. 4:11Thi altid overgives vi, som leve, til Død for Jesu Skyld, for at ogsaa Jesu Liv maa aabenbares i vort dødelige Kød. 4:12Saaledes er Døden virksom i os, men Livet i eder!
4:13Men efterdi vi have den samme Troens Aand, som der er skrevet: „Jeg troede, derfor talte jeg,“ saa tro ogsaa vi, og derfor tale vi ogsaa, 4:14idet vi vide, at han, som oprejste den Herre Jesus, skal ogsaa oprejse os med Jesus og fremstille os tillige med eder. 4:15Thi det sker alt sammen for eders Skyld, for at Naaden maa vokse ved at naa til flere, og til Guds Ære forøge Taksigelsen.
4:16Derfor tabe vi ikke Modet; men om ogsaa vort udvortes Menneske fortæres, fornyes dog vort indvortes Dag for Dag. 4:17Thi vor Trængsel, som er stakket og let, virker for os over al Maade og Maal en evig Vægt af Herlighed, 4:18idet vi ikke se paa de synlige Ting, men paa de usynlige; thi de synlige ere timelige, men de usynlige ere evige.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.