Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Korinthierne, kapitel 7

Efter nogle hjertelige Ord om sit Forhold til Læserne, 2-4, udtaler Paulus sin Glæde over de Efterretninger, som Titus har bragt om Virkningerne af hans forrige Brev, 5-7, at de lode sig bevæge til Omvendelse, saa at Brevets Hensigt blev naaet, 8-12. Derfor er han nu trøstet og glæder sig med Titus over deres Lydighed og Alvor, 13-16.

7:2Giver os Rum; ingen have vi gjort Uret, ingen ødelagt, ingen bedraget. 7:3Jeg siger det ikke for at fælde Dom; jeg har jo sagt tilforn, at I ere i vore Hjerter, saa at vi dø sammen og leve sammen. 7:4Jeg har stor Frimodighed over for eder; jeg roser mig meget af eder, jeg er fuld af Trøst, jeg strømmer over af Glæde under al vor Trængsel. 7:5Thi ogsaa da vi kom til Makedonien, havde vort Kød ingen Ro, men vi trængtes paa alle Maader: udadtil Kampe, indadtil Angester. 7:6Men han, som trøster de nedbøjede, Gud, han trøstede os ved Titus’s Komme; 7:7dog ikke alene ved hans Komme, men ogsaa ved den Trøst, hvormed han var bleven trøstet over eder, idet han fortalte os om eders Længsel, eders Graad, eders Nidkærhed for mig, saa at jeg glædede mig end mere. 7:8Thi om jeg end har bedrøvet eder ved Brevet, fortryder jeg det ikke. Om jeg ogsaa har fortrudt det, — jeg ser jo, at hint Brev, ihvorvel kun til en Tid, har bedrøvet eder, — 7:9saa glæder jeg mig nu, ikke over, at I bleve bedrøvede, men over, at I bleve bedrøvede til Omvendelse; thi I bleve bedrøvede efter Guds Sind, for at I ikke i nogen Maade skulde lide Skade af os. 7:10Thi den Bedrøvelse, der er efter Guds Sind, virker Omvendelse til Frelse, som ikke fortrydes; men Verdens Bedrøvelse virker Død. 7:11Thi se, just dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkærhed, ja Straf! Paa enhver Maade beviste I, at I selv vare rene i den Sag. 7:12Altsaa, naar jeg skrev til eder, var det ikke for hans Skyld, som gjorde Uret, ikke heller for hans Skyld, som led Uret, men for at eders Iver for os skulde blive aabenbar hos eder for Guds Aasyn.
7:13Derfor ere vi blevne trøstede. Men til vor Trøst kom end yderligere Glæden over Titus’s Glæde, fordi hans Aand har faaet Vederkvægelse fra eder alle. 7:14Thi i hvad jeg end har rost mig af eder for ham, er jeg ikke bleven til Skamme; men ligesom vi i alle Ting have talt Sandhed til eder, saaledes er ogsaa vor Ros for Titus bleven Sandhed. 7:15Og hans Hjerte drages inderligere til eder, naar han mindes Lydigheden hos eder alle, hvorledes I modtoge ham med Frygt og Bæven. 7:16Jeg glæder mig over, at jeg i alt kan lide paa eder.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.