Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Korinthierne, kapitel 5

Selv om Apostelens Legeme skulde nedbrydes i Døden, har han det himmelske Herlighedslegeme i Vente. Helst ønskede han at naa dette ved at opleve Herrens Komme, uden at afklædes i Døden, 1-4. Men hvorledes det end skal gaa hermed, er han frimodig — fra en anden Side set er Døden ham jo en Vinding —, og han stræber under alle Forhold at være Herren til Behag, 5-10. Sin Tjeneste udfører han derfor i Herrens Frygt, hvad Korinthierne kunne foreholde hans Modstandere. Kristi Død for alle Mennesker er det, som behersker ham i hele hans Tjeneste, 11-17; han betragter denne som en Forligelsens Tjeneste imellem Gud og Menneskene“, paa Guds Vegne og i Kristi Sted, 18-21.

5:1Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene. 5:2Ja, ogsaa i denne sukke vi, længselsfulde efter at overklædes med vor Bolig fra Himmelen, 5:3saa sandt vi da som iklædte ikke skulle findes nøgne. 5:4Ja, vi, som ere i dette Telt, sukke besværede, efterdi vi ikke ville afklædes, men overklædes, for at det dødelige kan blive opslugt af Livet. 5:5Men den, som har sat os i Stand just til dette, er Gud, som gav os Aandens Pant. 5:6Derfor ere vi altid frimodige og vide, at medens vi ere hjemme i Legemet, ere vi borte fra Herren — 5:7thi i Tro vandre vi, ikke i Beskuelse — 5:8ja, vi ere frimodige og have snarere Lyst til at vandre bort fra Legemet og være hjemme hos Herren. 5:9Derfor sætte vi ogsaa vor Ære i, hvad enten vi ere hjemme eller borte, at være ham velbehagelige. 5:10Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.
5:11Efterdi vi da kende Frygten for Herren, søge vi at vinde Mennesker; men for Gud ere vi aabenbare; ja, jeg haaber, at vi ogsaa ere aabenbare for eders Samvittigheder. 5:12Ikke anbefale vi atter os selv til eder; men vi give eder Anledning til at rose eder af os, for at I kunne have noget at svare dem, som rose sig af det udvortes og ikke af Hjertet. 5:13Thi naar vi „bleve afsindige“, var det for Guds Skyld, og naar vi ere besindige, er det for eders Skyld. 5:14Thi Kristi Kærlighed tvinger os, 5:15idet vi have sluttet saaledes: Een er død for alle, altsaa ere de alle døde; og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulle leve for sig selv, men for ham, som er død og oprejst for dem. 5:16Saaledes vide vi fra nu af ikke af nogen efter Kødet; om vi ogsaa have kendt Kristus efter Kødet, gøre vi det dog ikke mere nu. 5:17Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt! 5:18Men alt dette er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste, 5:19efterdi det jo var Gud, som i Kristus forligte Verden med sig selv, idet han ikke tilregner dem deres Overtrædelser og har nedlagt Forligelsens Ord i os. 5:20Vi ere altsaa Sendebud i Kristi Sted, som om Gud formaner ved os; vi bede i Kristi Sted: Bliver forligte med Gud! 5:21Den, som ikke kendte Synd, har han gjort til Synd for os, for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i ham.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.