Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Korinthierne, kapitel 9

Paulus er forvisset om Korinthiernes Redebonhed, 1-2; men for at hans rosende Omtale af dem ikke skal blive gjort til Skamme, sender han Brødrene forud, for at Indsamlingen maa være færdig, naar han selv kommer, 3-5. Han opfordrer til at give rigelig og gerne; Gud er mægtig til at give Evnen dertil og gøre deres Gerning frugtbar, 6-10. Ogsaa vil denne Indsamling blive til Guds Ære ved mange Taksigelser for Korinthiernes Sindelag og knytte et inderligt Baand imellem dem og Modtagerne, 11-15.

9:1Thi om Hjælpen til de hellige er det overflødigt at skrive til eder; 9:2jeg kender jo eders Redebonhed, for hvilken jeg roser mig af eder hos Makedonierne, at nemlig Akaja alt fra i Fjor har været beredt; og eders Nidkærhed æggede de fleste.
9:3Men jeg sender Brødrene, for at vor Ros over eder i dette Stykke ikke skal vise sig tom, og for at I, som jeg sagde, maa være beredte, 9:4for at ikke, naar der kommer Makedoniere med mig, og de finde eder uforberedte, vi (for ej at sige I) da skulle blive til Skamme med denne Tillidsfuldhed. 9:5Derfor har jeg anset det for nødvendigt at opfordre Brødrene til at gaa i Forvejen til eder og forud bringe eders tidligere lovede Velsignelse i Stand, for at den kan være rede som Velsignelse og ikke som Karrighed.
9:6Men dette siger jeg: Den, som saar sparsomt, skal ogsaa høste sparsomt, og den, som saar med Velsignelser, skal ogsaa høste med Velsignelser. 9:7Enhver give, efter som han har sat sig for i sit Hjerte, ikke fortrædeligt eller af Tvang; thi Gud elsker en glad Giver. 9:8Men Gud er mægtig til at lade al Naade rigelig tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning, 9:9som der er skrevet: „Han spredte ud, han gav de fattige, hans Retfærdighed bliver til evig Tid.“ 9:10Men han, som giver „Sædemanden Sæd og Brød til at spise,“ han vil ogsaa skænke og mangfoldiggøre eders Udsæd og give eders Retfærdigheds Frugter Vækst, 9:11saa I blive rige i alle Maader til al Gavmildhed, hvilken igennem os virker Taksigelse til Gud. 9:12Thi denne Offertjenestes Ydelse ikke alene afhjælper de helliges Trang, men giver ogsaa et Overskud ved manges Taksigelser til Gud, 9:13naar de ved det prøvede Sind, som denne Ydelse viser, bringes til at prise Gud for Lydigheden i eders Bekendelse til Kristi Evangelium og for Oprigtigheden i eders Samfund med dem og med alle, 9:14ogsaa ved deres Bøn for eder, idet de længes efter eder paa Grund af Guds overvættes Naade imod eder. 9:15Gud ske Tak for hans uudsigelige Gave!

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.