Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Korinthierne, kapitel 2

Sin forandrede Beslutning har Paulus taget for ikke at komme og blive til Bedrøvelse for Korinthierne, ligesom han ogsaa ved at skrive dem til har søgt at forebygge, at de skulde blive til Bedrøvelse for ham, 1-4. Han vil, at der nu skal vises tilgivende Kærlighed over for den Synder, som har voldt Bedrøvelse i Menigheden, 5-11. Han omtaler de Bekymringer, han paa sin Rejse har haft for Menigheden, men priser nu Gud, som altid lægger sin Velsignelse over hans Stræben i Kristi Tjeneste, hvortil Dygtigheden kommer fra Gud, 12-17.

2:1Men jeg besluttede dette hos mig selv, at jeg vilde ikke atter komme til eder med Bedrøvelse. 2:2Thi dersom jeg bedrøver eder, hvem er da den, som gør mig glad, uden den, som bedrøves af mig? 2:3Og jeg skrev netop derfor, for at jeg ikke, naar jeg kom, skulde have Bedrøvelse af dem, som jeg burde have Glæde af, idet jeg havde den Tillid til eder alle, at min Glæde deles af eder alle. 2:4Thi ud af stor Hjertets Trængsel og Beklemthed skrev jeg eder til, under mange Taarer, ikke for at I skulde blive bedrøvede, men for at I skulde kende den Kærlighed, som jeg har særlig til eder.
2:5Men dersom nogen har voldt Bedrøvelse, har han ikke bedrøvet mig, men til Dels, for ikke at sige det haardere, eder alle. 2:6Det er nok for ham med denne Straf, som han har faaet af de fleste, 2:7saa at I tværtimod snarere skulle tilgive og trøste ham, for at han ikke skal drukne i den alt for store Bedrøvelse. 2:8Derfor formaner jeg eder til at vedtage at vise ham Kærlighed. 2:9Det var nemlig ogsaa derfor, at jeg skrev, for at erfare, hvor vidt I staa Prøve, om I ere lydige i alt. 2:10Men hvem I tilgive noget, ham tilgiver ogsaa jeg; thi ogsaa hvad jeg selv har tilgivet, om jeg har tilgivet noget, det har jeg gjort for eders Skyld, for Kristi Aasyn, 2:11for at vi ikke skulle bedrages af Satan; thi hans Anslag ere os ikke ubekendte.
2:12Da jeg kom til Troas for at prædike Kristi Evangelium, og der var aabnet mig en Dør i Herren, 2:13da havde jeg ingen Ro i min Aand, fordi jeg ikke fandt Titus, min Broder; men jeg tog Afsked med dem og drog til Makedonien. 2:14Men Gud ske Tak, som altid fører os i Sejrstog i Kristus og lader sin Kundskabs Duft blive kendelig ved os paa ethvert Sted. 2:15Thi en Kristi Vellugt ere vi for Gud, iblandt dem, som frelses, og iblandt dem, som fortabes, 2:16for disse en Duft af Død til Død, for hine en Duft af Liv til Liv. Og hvem er dygtig dertil? 2:17Thi vi ere ikke som de mange, at vi gøre en Forretning af Guds Ord, men som af Renhed, som af Gud tale vi for Guds Aasyn i Kristus.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.