Den Frie Bibel

Brevet til Hebræerne, kapitel 12

Med hine Trosvidner for Øje og med Blikket rettet paa Jesus som Forbillede skulle vi fuldende Løbet uden at tabe Modet, 1-3; det bør ikke glemmes, hvorledes Skriften opmuntrer til at bære Lidelser som Guds faderlige og gavnlige Tugtelser, 4-11. Derfor formanes Læserne til at gaa sikkert frem ad Helliggørelsens Vej og se vel til, at ingen gaar Glip af Guds Naade, 12-17. Thi de ere jo indtraadte i den nye Pagt, som er langt herligere end den gamle, 18-24; desto alvorligere bør de tjene den Gud, som vil lade alt det forgængelige vige for sit urokkelige Rige, 25-29.

12:1Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane, 12:2idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone. 12:3Ja, tænker paa ham, som har udholdt en saadan Modsigelse imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders Sjæle.
12:4Endnu have I ikke staaet imod indtil Blodet i eders Kamp imod Synden, 12:5og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: „Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham; 12:6thi hvem Herren elsker, den tugter han, og han slaar haardelig hver Søn, som han tager sig af.“ 12:7Holder ud og lader eder tugte; Gud handler med eder som med Sønner; thi hvem er den Søn, som Faderen ikke tugter? 12:8Men dersom I ere uden Tugtelse, hvori alle have faaet Del, da ere I jo uægte og ikke Sønner. 12:9Fremdeles, vore kødelige Fædre havde vi til Optugtere, og vi følte Ærefrygt; skulde vi da ikke meget mere underordne os under Aandernes Fader og leve? 12:10Thi hine tugtede os for nogle faa Dage efter deres Tykke, men han gør det til vort Gavn, for at vi skulle faa Del i hans Hellighed. 12:11Al Tugtelse synes vel, imedens den er nærværende, ikke at være til Glæde, men til Bedrøvelse; men siden giver den til Gengæld dem, som derved ere øvede, en Fredens Frugt i Retfærdighed.
12:12Derfor, retter de slappede Hænder og de lammede Knæ, 12:13og træder lige Spor med eders Fødder, for at ikke det lamme skal vrides af Led, men snarere helbredes. 12:14Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren; 12:15og ser til, at ikke nogen gaar Glip af Guds Naade, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den; 12:16at ikke nogen er en utugtig eller en vanhellig som Esau, der for een Ret Mad solgte sin Førstefødselsret. 12:17Thi I vide, at han ogsaa siden, da han ønskede at arve Velsignelsen, blev forkastet (thi han fandt ikke Rum for Omvendelse), omendskønt han begærede den med Taarer.
12:18I ere jo ikke komne til en haandgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og Uvejr, 12:19og ikke til Basunens Klang og til en talende Røst, hvorom de, der hørte den, bade, at der ikke mere maatte tales til dem. 12:20Thi de kunde ikke bære det, som blev paabudt: „Endog om et Dyr rører ved Bjerget, skal det stenes.“ 12:21Og — saa frygteligt var Synet — Moses sagde: „Jeg er forfærdet og bæver.“ 12:22Men I ere komne til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, til det himmelske Jerusalem og til Englenes Titusinder i Højtidsskare 12:23og til de førstefødtes Menighed, som ere indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Aander 12:24og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end Abel.
12:25Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene, 12:26han, hvis Røst dengang rystede Jorden, men som nu har forjættet og sagt: „Endnu een Gang vil jeg ryste, ikke alene Jorden, men ogsaa Himmelen.“ 12:27Men dette „endnu een Gang“ giver til Kende, at de Ting, der rystes, skulle omskiftes, efterdi de ere skabte, for at de Ting, der ikke rystes, skulle blive. 12:28Derfor, efterdi vi modtage et Rige, som ikke kan rystes, saa lader os være taknemmelige og derved tjene Gud til hans Velbehag, med Ængstelse og Frygt. 12:29Thi vor Gud er en fortærende Ild.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.