Den Frie Bibel

Lukas-Evangeliet, kapitel 13

I Anledning af nogle Galilæeres Drab og Nedstyrtningen af Taarnet i Siloam formaner Jesus til Omvendelse og fortæller Lignelsen om det ufrugtbare Figentræ, 1-9. Jesus helbreder en værkbruden Kvinde paa en Sabbat, 10-17. Lignelserne om Sennepskornet og Surdejgen, 18-21. Han taler om manges Forkastelse og om Hedningernes Omvendelse, 22-30. Han frygter ikke for Herodes’s Efterstræbelser; han klager over Jerusalem, 31-35.

13:1Men paa den samme Tid var der nogle til Stede, som fortalte ham om de Galilæere, hvis Blod Pilatus havde blandet med deres Ofre. 13:2Og han svarede og sagde til dem: „Mene I, at disse Galilæere vare Syndere fremfor alle Galilæere, fordi de have lidt dette? 13:3Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligesaa. 13:4Eller hine atten, som Taarnet i Siloam faldt ned over og ihjelslog, mene I, at de vare skyldige fremfor alle Mennesker, som bo i Jerusalem? 13:5Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligesaa.“ 13:6Men han sagde denne Lignelse: „En havde et Figentræ, som var plantet i hans Vingaard; og han kom og ledte efter Frugt derpaa og fandt ingen. 13:7Men han sagde til Vingaardsmanden: Se, i tre Aar er jeg nu kommen og har ledt efter Frugt paa dette Figentræ og ingen fundet; hug det om; hvorfor skal det tilmed gøre Jorden unyttig? 13:8Men han svarede og sagde til ham: Herre! lad det staa endnu dette Aar, indtil jeg faar gravet om det og gødet det; 13:9maaske vil det bære Frugt i Fremtiden; men hvis ikke, da hug det om!“
13:10Men han lærte i en af Synagogerne paa Sabbaten. 13:11Og se, der var en Kvinde, som havde haft en Svagheds Aand i atten Aar, og hun var sammenbøjet og kunde aldeles ikke rette sig op. 13:12Men da Jesus saa hende, kaldte han paa hende og sagde til hende: „Kvinde! du er løst fra din Svaghed.“ 13:13Og han lagde Hænderne paa hende; og straks rettede hun sig op og priste Gud. 13:14Men Synagogeforstanderen, som var vred, fordi Jesus helbredte paa Sabbaten, tog til Orde og sagde til Folkeskaren: „Der er seks Dage, paa hvilke man bør arbejde; kommer derfor paa dem og lader eder helbrede, og ikke paa Sabbatsdagen!“ 13:15Men Herren svarede ham og sagde: „I Hyklere! løser ikke enhver iblandt eder sin Okse eller sit Asen fra Krybben paa Sabbaten og fører dem til Vands? 13:16Men denne, som er en Abrahams Datter, hvem Satan har bundet, se, i atten Aar, burde hun ikke løses fra dette Baand paa Sabbatsdagen?“ 13:17Og da han sagde dette, bleve alle hans Modstandere beskæmmede; og hele Skaren glædede sig over alle de herlige Gerninger, som gjordes af ham.
13:18Han sagde da: „Hvad ligner Guds Rige, og hvormed skal jeg ligne det? 13:19Det ligner et Sennepskorn, som et Menneske tog og lagde i sin Have; og det voksede og blev til et Træ, og Himmelens Fugle byggede Rede i dets Grene.“ 13:20Og atter sagde han: „Hvormed skal jeg ligne Guds Rige? 13:21Det ligner en Surdejg, som en Kvinde tog og lagde ned i tre Maal Mel, indtil det blev syret alt sammen.“
13:22Og han gik igennem Byer og Landsbyer og lærte og tog Vejen til Jerusalem. 13:23Men en sagde til ham: „Herre! mon de ere faa, som blive frelste?“ Da sagde han til dem: 13:24„Kæmper for at komme ind igennem den snævre Port; thi mange, siger jeg eder, skulle søge at komme ind og ikke formaa det. 13:25Fra den Stund Husbonden er staaet op og har lukket Døren, og I begynde at staa udenfor og banke paa Døren og sige: Herre, luk op for os! da vil han svare og sige til eder: Jeg kender eder ikke, hvorfra I ere; 13:26da skulle I begynde at sige: Vi spiste og drak for dine Øjne, og du lærte paa vore Gader, 13:27og han skal sige: Jeg siger eder, jeg kender eder ikke, hvorfra I ere; viger bort fra mig, alle I, som øve Uret! 13:28Der skal der være Graad og Tænders Gnidsel, naar I maa se Abraham og Isak og Jakob og alle Profeterne i Guds Rige, men eder selv blive kastede udenfor. 13:29Og de skulle komme fra Øster og Vester og fra Norden og Sønden og sidde til Bords i Guds Rige. 13:30Og se, der er sidste, som skulle være iblandt de første, og der er første, som skulle være iblandt de sidste.“
13:31I den samme Stund kom nogle Farisæere og sagde til ham: „Gaa bort, og drag herfra; thi Herodes vil slaa dig ihjel.“ 13:32Og han sagde til dem: „Gaar hen og siger til denne Ræv: Se, jeg uddriver onde Aander og fuldfører Helbredelser i Dag og i Morgen, og paa den tredje Dag fuldendes jeg. 13:33Dog bør jeg vandre i Dag og i Morgen og den Dag derefter; thi det sømmer sig ikke, at en Profet dræbes uden for Jerusalem. 13:34Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslaar Profeterne og stener dem, som ere sendte til dig! hvor ofte vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke. 13:35Se, eders Hus overlades til eder selv. Men jeg siger eder: I skulle ingenlunde se mig, førend den Tid kommer, da I sige: Velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn!“

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.