Den Frie Bibel

Lukas-Evangeliet, kapitel 3

Johannes prædiker, døber, formaner, 1-18. Han kastes i Fængsel, efter at han har døbt Jesus, 19-22. Jesu Slægtregister, 23-38.

3:1Men i Kejser Tiberius’s femtende Regeringsaar, da Pontius Pilatus var Landshøvding i Judæa, og Herodes var Fjerdingsfyrste i Galilæa, og hans Broder Filip var Fjerdingsfyrste i Ituræa og Trakonitis’s Land og Lysanias Fjerdingsfyrste i Abilene, 3:2medens Annas og Kajfas vare Ypperstepræster, kom Guds Ord til Johannes, Sakarias’s Søn, i Ørkenen. 3:3Og han gik ud i hele Omegnen om Jordan og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse, 3:4som der er skrevet i Profeten Esajas’s Talers Bog: „Der er en Røst af en, som raaber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne; 3:5hver Dal skal opfyldes, og hvert Bjerg og Høj skal nedtrykkes, og det krumme skal gøres lige, og de ujævne Veje skulle gøres jævne; 3:6og alt Kød skal se Guds Frelse.“ 3:7Han sagde altsaa til de Skarer, som gik ud for at døbes af ham: „I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede? 3:8Bærer da Frugter, som ere Omvendelsen værdige, og begynder ikke at sige ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Stene. 3:9Men Øksen ligger ogsaa allerede ved Roden af Træerne; saa bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden.“ 3:10Og Skarerne spurgte ham og sagde: „Hvad skulle vi da gøre?“ 3:11Men han svarede og sagde til dem: „Den, som har to Kjortler, dele med den, som ingen har; og den, som har Mad, gøre ligesaa!“ 3:12Men ogsaa Toldere kom for at døbes, og de sagde til ham: „Mester! hvad skulle vi gøre?“ 3:13Men han sagde til dem: „Kræver intet ud over, hvad eder er forordnet.“ 3:14Men ogsaa Krigsfolk spurgte ham og sagde: „Hvad skulle vi da gøre?“ Og han sagde til dem: „Øver ikke Vold imod nogen, bruger ikke Underfundighed imod nogen, og lader eder nøje med eders Sold!“ 3:15Men da Folket var i Forventning, og alle tænkte i deres Hjerter om Johannes, om ikke han skulde være Kristus, 3:16da svarede Johannes og sagde til alle: „Jeg døber eder med Vand; men den kommer, som er stærkere end jeg, og hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild. 3:17Hans Kasteskovl er i hans Haand, for at han skal gennemrense sin Lo og sanke Hveden i sin Lade, men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild.“ 3:18Ligesaa formanede han ogsaa Folket om mange andre Ting og forkyndte dem Evangeliet.
3:19Men da Fjerdingsfyrsten Herodes blev revset af ham for hans Broders Hustru, Herodias’s Skyld og for alt det onde, som Herodes gjorde, 3:20saa føjede han til alt det øvrige ogsaa dette, at han kastede Johannes i Fængsel. 3:21Men medens hele Folket blev døbt, skete det, da ogsaa Jesus var bleven døbt og bad, at Himmelen aabnedes, 3:22og at den Helligaand dalede ned over ham i legemlig Skikkelse som en Due, og at en Røst lød fra Himmelen: „Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.“
3:23Og Jesus selv var omtrent tredive Aar, da han begyndte, og han var, som man holdt for, en Søn af Josef, Elis Søn, 3:24Matthats Søn, Levis Søn, Melkis Søn, Jannajs Søn, Josefs Søn, 3:25Mattathias’s Søn, Amos’s Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggajs Søn, 3:26Maaths Søn, Mattathias’s Søn, Semeis Søn, Josefs Søn, Judas Søn, 3:27Joanans Søn, Resas Søn, Zorobabels Søn, Salathiels Søn, Neris Søn, 3:28Melkis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmadams Søn, Ers Søn, 3:29Jesu Søn, Eliezers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn, 3:30Simeons Søn, Judas Søn, Josefs Søn, Jonams Søn, Eliakims Søn, 3:31Meleas Søn, Mennas Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn, 3:32Isajs Søn, Obeds Søn, Boos’s Søn, Salmons Søn, Nassons Søn, 3:33Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Fares’s Søn, Judas Søn, 3:34Jakobs Søn, Isaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nakors Søn, 3:35Seruks Søn, Ragaus Søn, Faleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn, 3:36Kajnans Søn, Arfaksads Søn, Sems Søn, Noas Søn, Lameks Søn, 3:37Methusalas Søn, Enoks Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Kajnans Søn, 3:38Enos’s Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.