Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 1

Herren befaler Mose, Aron og Fyrsterne for Stammerne at tælle Folket, 1-16; de tælle dem, hver Stamme for sig, 17-46; Leviterne blive ikke talte iblandt dem; de skulle tjene ved Tabernaklet, lejre sig omkring det, og Stammerne omkring dem igen, 47-54.

1:1Og Herren talede til Mose i Sinai Ørk i Forsamlingens Paulun paa den første Dag i den anden Maaned i det andet Aar, efter at de vare udgangne af Ægyptens Land, og sagde: 1:2Tager Hovedsum paa hele Israels Børns Menighed, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, ved Navnes Tal, alt Mandkøn Hoved for Hoved af dem, 1:3fra tyve Aar gamle og derover, hver som kan uddrage i Krig udi Israel; I skulle tælle dem efter deres Hær, du og Aron. 1:4Og med eder skal være en Mand for hver Stamme, en Mand, som er Øverste for sit Fædrenehus. 1:5Og disse ere Navnene paa Mændene, som skulle staa eder bi: For Ruben: Elizur, Sedeurs Søn; 1:6for Simeon: Selumiel, Zurisaddai Søn; 1:7for Juda: Nahesson, Amminadabs Søn; 1:8for Isaskar: Nethaneel, Zuars Søn; 1:9for Sebulon: Eliab, Helons Søn; 1:10for Josefs Børn, for Efraim: Elisama, Amihuds Søn; for Manasse: Gamliel, Pedazurs Søn; 1:11for Benjamin: Abidan, Gideoni Søn; 1:12for Dan: Ahieser, Ammisaddai Søn; 1:13for Aser: Pagiel, Okrans Søn; 1:14for Gad: Eliasaf, Deuels Søn; 1:15for Nafthali: Ahira, Enans Søn. 1:16Disse vare de kaldte af Menigheden, Fyrster for deres Fædres Stammer; de vare Øverster for Israels Tusinder.
1:17Og Mose og Aron toge disse Mænd, som ere udtrykkelig nævnede ved Navne. 1:18Og de lode hele Menigheden samle sig paa den første Dag i den anden Maaned, og de opgave deres Herkomst, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, Hoved for Hoved. 1:19Som Herren havde befalet Mose, saa talte han dem i Sinai Ørk. 1:20Og Rubens, Israels førstefødtes, Børns Afkom efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, Hoved for Hoved, alt Mandkøn fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:21De talte af dem til Rubens Stamme vare seks og fyrretyve Tusinde og fem Hundrede. 1:22Simeons Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus; de talte af dem efter Navnes Tal, Hoved for Hoved, alt Mandkøn fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:23De talte af dem til Simeons Stamme vare ni og halvtredsindstyve Tusinde og tre Hundrede. 1:24Gads Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:25De talte af dem til Gads Stamme vare fem og fyrretyve Tusinde og seks Hundrede og halvtredsindstyve. 1:26Judas Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:27De talte af dem til Judas Stamme vare fire og halvfjerdsindstyve Tusinde og seks Hundrede. 1:28Isaskars Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:29De talte af dem til Isaskars Stamme vare fire og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede. 1:30Sebulons Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:31De talte af dem til Sebulons Stamme vare syv og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede. 1:32Josefs Børn, nemlig Efraims Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:33De talte af dem til Efraims Stamme vare fyrretyve Tusinde og fem Hundrede. 1:34Manasse Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:35De talte af dem til Manasse Stamme vare to og tredive Tusinde og to Hundrede. 1:36Benjamins Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:37De talte af dem til Benjamins Stamme vare fem og tredive Tusinde og fire Hundrede. 1:38Dans Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:39De talte af dem til Dans Stamme vare to og tresindstyve Tusinde og syv Hundrede. 1:40Asers Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:41De talte af dem til Asers Stamme vare eet og fyrretyve Tusinde og fem Hundrede. 1:42Nafthali Børns Afkom, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, efter Navnes Tal, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid: 1:43De talte af dem til Nafthali Stamme vare tre og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede. 1:44Disse ere de talte, som Mose og Aron talte, og hver af de tolv Israels Fyrster; hver Mand var for sit Fædrenehus. 1:45Og alle de, som bleve talte af Israels Børn, efter deres Fædrenehus, fra tyve Aar gamle og derover, hver som kunde uddrage i Strid i Israel, 1:46ja, alle de talte vare seks Hundrede Tusinde og tre Tusinde og fem Hundrede og halvtredsindstyve.
1:47Men Leviterne efter deres Fædres Stamme, de bleve ikke talte iblandt dem. 1:48Thi Herren talede til Mose og sagde: 1:49Dog skal du ikke tælle Levi Stamme og ej tage Hovedsum paa dem, midt iblandt Israels Børn; 1:50men du skal beskikke Leviterne over Vidnesbyrdets Tabernakel og over alt Redskabet dertil og over alt det, som dertil hører, de skulle bære Tabernaklet og alt Redskabet dertil, og de skulle tjene ved det; og de skulle lejre sig trindt omkring Tabernaklet. 1:51Og naar Tabernaklet skal rejse, skulle Leviterne tage det ned; men naar Tabernaklet skal lejre sig, skulle Leviterne rejse det op; og kommer nogen fremmed nær derved, skal han dødes. 1:52Og Israels Børn skulle lejre sig, hver i sin Lejr og hver hos sit Banner efter deres Hære. 1:53Men Leviterne skulle lejre sig omkring Vidnesbyrdets Tabernakel, at ikke en Vrede skal være over Israels Børns Menighed; derfor skulle Leviterne tage Vare paa, hvad der er at varetage ved Vidnesbyrdets Tabernakel. 1:54Og Israels Børn gjorde det; efter alt det, som Herren havde befalet Mose, saa gjorde de.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.