Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 10

Mose skal lade gøre to Sølvbasuner til at bruges, naar Menigheden skal samles paa Rejser og i Krigen, 1-10; Israels Børns Rejse i en vis Orden, fra Sinai Ørken indtil Parans Ørken, 11-28; Mose begærer, at hans Svigerfader skal drage med, 29-32; Præsterne med Arken gaa foran paa Rejsen, 33-34; Mose Bøn, 35-36.

10:1Og Herren talede til Mose og sagde: 10:2Gør dig to Basuner af Sølv, af drevet Arbejde skal du gøre dem; og du skal have dem til Menighedens Sammenkaldelse, og naar Lejrene skulle bryde op. 10:3Og naar de blæse langsomt i dem, saa skal al Menigheden samles til dig, til Forsamlingens Pauluns Dør. 10:4Og dersom de blæse langsomt i den ene, da skulle Fyrsterne samles til dig, Øversterne for Israels Tusinder. 10:5Men naar I blæse stærkt, da skulle de Lejre bryde op, som have lejret sig mod Østen. 10:6Og naar I blæse anden Gang stærkt, da skulle de Lejre bryde op, som have lejret sig mod Sønden; I skulle blæse stærkt, naar de skulle bryde op. 10:7Men naar Forsamlingen skal samles, skulle I blæse langsomt og ikke blæse stærkt. 10:8Og Præsterne, Arons Sønner, skulle blæse i Basunerne; og de skulle være eder til en evig Skik hos eders Efterkommere. 10:9Og naar I komme i Krig i eders Land med Fjenden, som ængster eder, da skulle I blæse stærkt i Basunerne, at I maa ihukommes for Herren eders Guds Ansigt og frelses fra eders Fjender. 10:10Og paa eders Glædes Dag, og paa eders bestemte Tider, og paa eders Maaneders første Dage, da skulle I blæse i Basunerne ved eders Brændofre og ved eders Takofre, at de maa blive eder til en Ihukommelse for eders Guds Ansigt; jeg er Herren eders Gud.
10:11Og det skete i det andet Aar, i den anden Maaned, paa den tyvende Dag i Maaneden, da hævede Skyen sig op fra Vidnesbyrdets Tabernakel. 10:12Og Israels Børn brøde op paa deres Vandringer fra Sinai Ørk; og Skyen blev i den Ørk Paran. 10:13Saa rejste de første Gang efter Herrens Mund ved Mose. 10:14Og det Banner for Judas Børns Lejr brød først op, efter deres Hære; og over hans Hær var Nahesson, Amminadabs Søn. 10:15Og over Isaskars Børns Stammes Hær var Nethaneel, Zuars Søn. 10:16Og over Sebulons Børns Stammes Hær var Eliab, Helons Søn. 10:17Og Tabernaklet blev nedtaget; og Gersons Børn og Merari Børn, som bare Tabernaklet, brøde op. 10:18Dernæst brød det Banner for Rubens Lejr op, efter deres Hære; og over hans Hær var Elizur, Sedeurs Søn. 10:19Og over Simeons Børns Stammes Hær var Selumiel, Zurisaddai Søn. 10:20Og over Gads Børns Stammes Hær var Eliasaf, Deuels Søn. 10:21Saa rejste Kahathiterne, som bare Helligdommen; og de andre oprejste Tabernaklet, inden de kom. 10:22Dernæst brød det Banner for Efraims Børns Lejr op, efter deres Hære; og over hans Hær var Elisama, Ammihuds Søn. 10:23Og over Manasse Børns Stammes Hær var Gamliel, Pedazurs Søn. 10:24Og over Benjamins Børns Stammes Hær var Abidan, Gideoni Søn. 10:25Dernæst brød det Banner op for Dans Børns Lejr, som sluttede alle Lejrene, efter deres Hære, og over hans Hær var Ahieser, Ammisaddai Søn. 10:26Og over Asers Børns Stammes Hær var Pagiel, Okrans Søn. 10:27Og over Nafthali Børns Stammes Hær var Ahira, Enans Søn. 10:28Dette var Israels Børns Rejseorden, efter deres Hære, naar de rejste.
10:29Og Mose sagde til Hobab, Reuels den Midianiters Søn, Mose Svigerfader: Vi rejse til det Sted, om hvilket Herren sagde: Jeg vil give eder det; gaa med os, saa ville vi gøre vel imod dig, fordi Herren har talet godt over Israel. 10:30Og denne sagde til ham: Jeg vil ikke gaa med, men jeg vil gaa til mit Land og til min Slægt. 10:31Og han sagde: Kære, forlad os ikke; thi du ved, hvor vi kunne lejre os i Ørken, og du skal være vort Øje. 10:32Og det skal ske, naar du gaar med os, da skulle vi med det samme Gode, hvormed Herren gør vel imod os, gøre vel imod dig.
10:33Saa rejste de fra Herrens Bjerg tre Dages Rejse; og Herrens Pagtes Ark rejste for deres Ansigt tre Dages Rejse for at opsøge et Hvilested for dem. 10:34Og Herrens Sky var over dem om Dagen, naar de brøde op med Lejren.
10:35Og det skete, naar Arken rejste, da sagde Mose: Herre! staa op, saa skulle dine Fjender adspredes, og de, som hade dig, skulle fly for dit Ansigt. 10:36Og naar den hvilede, sagde han: Kom tilbage, Herre! til Israels ti Tusinde Gange tusinde.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.