Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 4

Leviterne tælles fra tredive Aar gamle og til halvtredsindstyve; derefter beskrives Kahathiternes Embede, 1-20; Gersoniternes, 21-28; Merariternes, 29-33; deres Antal angives, 34-49.

4:1Og Herren talede til Mose og til Aron og sagde: 4:2Tag Hovedsum af Kahaths Børn midt iblandt Levi Børn, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, 4:3fra tredive Aar gamle og derover, og indtil halvtredsindstyve Aar gamle, hver som kan uddrage i Strid, til at gøre Arbejde ved Forsamlingens Paulun. 4:4Dette skal være Kahaths Børns Tjeneste ved Forsamlingens Paulun, ved de højhellige Ting. 4:5Naar Lejren rejser, da skulle Aron og hans Sønner komme og nedtage Dækkets Forhæng, og de skulle skjule Vidnesbyrdets Ark derudi. 4:6Og de skulle lægge et Dække af Grævlingeskind derover og udbrede et helt Klæde af blaat uldent ovenover og lægge dens Stænger derved. 4:7Og de skulle brede et Klæde af blaat uldent over Skuebordet og lægge derpaa Fadene og Skaalerne og Bægerne og Kanderne til Drikoffer, og det bestandige Brød skal være derpaa. 4:8Og de skulle brede et Skarlagens Klæde over dem og skjule det med et Dække af Grævlingeskind, og de skulle lægge dets Stænger derved. 4:9Saa skulle de tage et Klæde af blaat uldent og skjule Lysningens Lysestage og dens Lamper og dens Sakse og dens Tandekar og alle dens Oliekar, med hvilke de skulle betjene den. 4:10Og de skulle lægge den og alt dens Redskab i et Dække af Grævlingeskind, og de skulle lægge det paa Bærestænger. 4:11Og de skulle brede et Klæde af blaat uldent over Guldalteret og skjule det med et Dække af Grævlingeskind, og de skulle lægge dets Stænger derved. 4:12Og de skulle tage al Tjenestens Redskaber, med hvilke de tjene i Helligdommen, og lægge dem i et Klæde af blaat uldent og skjule dem med et Dække af Grævlingeskind, og de skulle lægge dem paa Bærestænger. 4:13De skulle og feje Asken af Alteret og brede et Purpurklæde derover. 4:14Og de skulle lægge alle dets Redskaber, med hvilke de skulle betjene det, derpaa: Ildkarrene, Madkrogene og Skufferne og Skaalerne, alle Alterets Redskaber, og de skulle brede et Dække derover af Grævlingeskind og lægge dets Stænger derved. 4:15Og naar Aron og hans Sønner ere færdige med at tildække Helligdommen og alle Helligdommens Redskaber, naar Lejren rejser, saa skulle derefter Kahaths Børn komme at bære det, men ikke røre ved Helligdommen og dø. Dette er Kahaths Børns Byrde ved Forsamlingens Paulun. 4:16Og Eleasars, Præsten Arons Søns, beskikkede Embede er med Olien til Lysningen og Røgelsen af de vellugtende Urter og det bestandige Madoffer og Salveolien, hans beskikkede Embede er ved det ganske Tabernakel og alt, hvad deri er, og som hører til Helligdommen og til dens Redskaber. 4:17Og Herren talede til Mose og til Aron og sagde: 4:18Lader Kahathiternes Slægters Stamme ikke blive udryddet af Leviternes Midte. 4:19Og gører dette med dem, saa skulle de leve og ikke dø, naar de komme nær til det højhellige; Aron og hans Sønner skulle komme og sætte dem, hver Mand til sin Tjeneste og til sin Byrde. 4:20Men de skulle ikke gaa ind at se til, naar de hastelig skjule Helligdommen, og dø.
4:21Og Herren talede til Mose og sagde: 4:22Tag Hovedsum af Gersons Børn, ja af dem, efter deres Fædrenehus, efter deres Slægter. 4:23Fra tredive Aar gamle og derover, indtil halvtredsindstyve Aar gamle, skal du tælle dem, hver den, som kan drage ud til at stride i Strid, til at besørge Tjenesten ved Forsamlingens Paulun. 4:24Dette skal være Gersoniternes Slægters Tjeneste med at tjene og at bære. 4:25Og de skulle bære Tabernaklets Tæpper og Forsamlingens Paulun, nemlig Dækket dertil og Dækket af Grævlingeskind, som er ovenover, og Dækket for Forsamlingens Pauluns Dør 4:26og Forgaardens Omhæng og Dækket for Indgangen til Forgaardens Port, som er for Tabernaklet og for Alteret trindt omkring, og Snorene dertil og alt Redskab, som hører til Tjenesten derved; og alt det, som skal gøres ved disse Ting, derved skulle de gøre Tjeneste; 4:27al Gersons Børns Tjeneste, al deres Byrde og al deres Tjeneste, skal være efter Arons og hans Sønners Ord; og I skulle beskikke dem til at tage Vare paa alt, hvad de have at bære. 4:28Dette skal være Gersons Børns Slægters Tjeneste ved Forsamlingens Paulun; og hvad de have at tage Vare paa, skal være under Ithamars, Præsten Arons Søns Tilsyn.
4:29Merari Børn: Dem skal du tælle efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, 4:30fra tredive Aar gamle og derover, og indtil halvtredsindstyve Aar gamle, skal du tælle dem, hver den, som kan drage i Strid, til at besørge Tjenesten ved Forsamlingens Paulun. 4:31Og dette er, hvad de skulle varetage at bære efter al deres Tjeneste ved Forsamlingens Paulun: Tabernaklets Fjæle og dets Stænger og dets Støtter og dets Fødder 4:32og Støtterne til Forgaarden trindt omkring og deres Fødder og deres Nagler og Snorene dertil, med alle deres Redskaber, og med alt det, som hører til deres Tjeneste; og I skulle ved Navn tiltælle dem Redskaberne, som de skulle varetage at bære. 4:33Dette skal være Merari Børns Slægters Tjeneste efter al deres Tjeneste ved Forsamlingens Paulun, under Tilsyn af Ithamar, Præsten Arons Søn.
4:34Og Mose og Aron og Menighedens Fyrster talte Kahathiternes Børn, efter deres Slægter og efter deres Fædrenehus, 4:35fra tredive Aar gamle og derover, og indtil halvtredsindstyve Aar gamle, hver den, som kunde drage i Strid, til Tjenesten ved Forsamlingens Paulun, 4:36og de talte af dem, efter deres Slægter, vare to Tusinde, syv Hundrede og halvtredsindstyve. 4:37Disse vare de talte af Kahathiternes Slægter, hver som tjente ved Forsamlingens Paulun, hvilke Mose og Aron talte efter Herrens Mund ved Mose. 4:38Og de talte af Gersons Børn efter deres Slægter og efter deres Fædrenehus, 4:39fra tredive Aar gamle og derover og indtil halvtredsindstyve Aar gamle, hver den som kunde drage i Strid, til Tjenesten ved Forsamlingens Paulun, 4:40og de talte af dem, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, vare to Tusinde og seks Hundrede og tredive. 4:41Disse vare de talte af Gersons Børns Slægter, hver som tjente ved Forsamlingens Paulun, hvilke Mose og Aron talte efter Herrens Mund. 4:42Og de talte af Merari Børns Slægter, efter deres Slægter, efter deres Fædrenehus, 4:43fra tredive Aar gamle og derover, og indtil halvtredsindstyve Aar gamle, hver den som kunde drage i Strid, til Tjenesten ved Forsamlingens Paulun, 4:44og de talte af dem, efter deres Slægter, vare tre Tusinde og to Hundrede. 4:45Disse vare de talte af Merari Børns Slægter, hvilke Mose og Aron talte efter Herrens Mund ved Mose. 4:46Alle de talte, som Mose og Aron og Israels Fyrster talte, nemlig Leviterne, efter deres Slægter, og efter deres Fædrenehus, 4:47fra tredive Aar gamle og derover og indtil halvtredsindstyve Aar gamle, hver den som kunde komme at gøre Tjeneste med at tjene, og Tjeneste med at bære ved Forsamlingens Paulun, 4:48og de talte af dem vare otte Tusinde og fem Hundrede og firsindstyve. 4:49Han talte dem efter Herrens Mund ved Mose, hver Mand til sin Tjeneste og til sin Byrde; og de, han talte, vare de, som Herren havde befalet Mose.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.