Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 25

Israels Børn forføres af de moabitiske Kvinder til Hor og Afguderi; Afgudsdyrkerne ihjelslaas, 1-6; Pinehas stiller Guds Vrede ved sin Nidkærhed, 7-9; Herren lover ham derfor et evigt Præstedømme, 10-13; hvilke de vare, som Pinehas dræbte, 14-15; Mose skal trænge Midianiterne for deres Forførelses Skyld, 16-18.

25:1Og Israel boede i Sittim, og Folket begyndte at bedrive Hor med Moabiternes Døtre. 25:2Og de indbøde Folket til deres Guders Ofre; og Folket aad, og de tilbade deres Guder. 25:3Og Israel lod sig koble til Baal-Peor; da optændtes Herrens Vrede imod Israel. 25:4Og Herren sagde til Mose: Hent alle de Øverste for Folket og lad hine ophænge for Herren imod Solen; saa skal Herrens brændende Vrede vendes fra Israel. 25:5Og Mose sagde til Israels Dommere: Hver ihjelslaa sine Folk, som have ladet sig koble til Baal-Peor. 25:6Og se, en Mand af Israels Børn kom og førte en midianitisk Kvinde frem til sine Brødre, for Mose Øjne og for al Israels Børns Menigheds Øjne; og disse græd ved Forsamlingens Pauluns Dør.
25:7Og Pinehas, en Søn af Eleasar, der var en Søn af Præsten Aron, saa det; og han stod op midt i Menigheden og tog et Spyd i sin Haand. 25:8Og han gik ind efter den israelitiske Mand i Horekippen og igennemstak dem begge, nemlig den israelitiske Mand og Kvinden, gennem hendes Liv. Da aflod Plagen fra Israels Børn. 25:9Og de, som døde i denne Plage, vare fire og tyve Tusinde.
25:10Og Herren talede til Mose og sagde: 25:11Pinehas, en Søn af Eleasar, der var en Søn af Præsten Aron, har vendt min Vrede fra Israels Børn, idet han var nidkær med min Nidkærhed midt iblandt dem, saa at jeg ikke har gjort Ende paa Israels Børn i min Nidkærhed. 25:12Derfor sig: Se, jeg gør med ham min Fredspagt. 25:13Og han og hans Sæd efter ham skal have et evigt Præstedømmes Pagt, fordi han var nidkær for sin Gud og gjorde Forligede for Israels Børn.
25:14Men Navnet paa den slagne israelitiske Mand, som blev slagen tillige med den midianitiske Kvinde, var Simri, Salu Søn, en Fyrste for et Fædrenehus iblandt Simeoniterne. 25:15Og Navnet paa den slagne midianitiske Kvinde var Kosbi, Zurs Datter, han var en Øverste for et Fædrenehuses Folk iblandt Midianiterne.
25:16Og Herren talede til Mose og sagde: 25:17Træng Midianiterne, og I skulle slaa dem; 25:18thi de trængte eder med deres Træskhed, idet de handlede træskeligen imod eder i den Sag med Peor og med Kosbi, den midianitiske Fyrstes Datter, deres Søster, som blev slagen paa Plagens Dag, for Peors Skyld.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.