Den Frie Bibel

Den fjerde Mose Bog, kapitel 33

Mose beskriver Israels Børns Rejser, fra de droge fra Ægypten, til de kom til Kanaans Lands Grænser, 1-49; Herren befaler dem atter at uddrive alle Landets Indbyggere og at uddele Landet ved Lod, 50-56.

33:1Disse ere Israels Børns Rejser, da de vare uddragne af Ægyptens Land, efter deres Hære, under Mose og Aron. 33:2Og Mose opskrev de Steder, fra hvilke de paa deres Rejser efter Herrens Mund droge ud, og disse ere deres Rejser efter de Steder, fra hvilke de droge ud. 33:3Nemlig, de rejste fra Raamses i den første Maaned, paa den femtende Dag i den første Maaned; paa den anden Paaskedag udgik Israels Børn ved en høj Haand for alle Ægypternes Øjne. 33:4Og da begrove Ægypterne alle førstefødte, som Herren havde ihjelslaaet iblandt dem; og Herren havde holdt Dom over deres Guder. 33:5Og Israels Børn rejste fra Raamses, og de lejrede sig i Sukot. 33:6Og de rejste fra Sukot, og de lejrede sig i Etham paa Grænsen af Ørken. 33:7Og de rejste fra Etham og vendte om til Pi-Hakiroth, som er lige for Baal-Zefon, og de lejrede sig lige foran Migdol. 33:8Og de rejste fra Pi-Hakiroth og gik midt igennem Havet ind i Ørken, og de gik tre Dages Rejse i Ethams Ørk, og de lejrede sig i Mara. 33:9Og de rejste fra Mara og kom til Elim; men i Elim vare tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og de lejrede sig der. 33:10Og de rejste fra Elim, og de lejrede sig ved det røde Hav. 33:11Og de rejste fra det røde Hav og de lejrede sig i den Ørk Sin. 33:12Og de rejste fra den Ørk Sin, og de lejrede sig i Dofka. 33:13Og de rejste fra Dofka, og de lejrede sig i Alus. 33:14Og de rejste fra Alus, og de lejrede sig i Refidim; og der havde Folket ikke Vand at drikke. 33:15Og de rejste fra Refidim, og de lejrede sig i Sinai Ørk. 33:16Og de rejste fra Sinai Ørk, og de lejrede sig i Kibroth-Hattaava. 33:17Og de rejste fra Kibroth-Hattaava, og de lejrede sig i Hazeroth. 33:18Og de rejste fra Hazeroth, og de lejrede sig i Rithma. 33:19Og de rejste fra Rithma, og de lejrede sig i Rimmon-Perez. 33:20Og de rejste fra Rimmon-Perez, og de lejrede sig i Libna. 33:21Og de rejste fra Libna, og de lejrede sig i Rissa. 33:22Og de rejste fra Rissa, og de lejrede sig i Kehelath. 33:23Og de rejste fra Kehelath, og de lejrede sig paa Sefers Bjerg. 33:24Og de rejste fra Sefers Bjerg, og de lejrede sig i Harada. 33:25Og de rejste fra Harada, og de lejrede sig i Makeheloth. 33:26Og de rejste fra Makeheloth, og de lejrede sig i Thabath. 33:27Og de rejste fra Thabath, og de lejrede sig i Thara. 33:28Og de rejste fra Thara, og de lejrede sig i Mithka. 33:29Og de rejste fra Mithka, og de lejrede sig i Hasmona. 33:30Og de rejste fra Hasmona, og de lejrede sig i Moseroth. 33:31Og de rejste fra Moseroth, og de lejrede sig i Bne-Jaakan. 33:32Og de rejste fra Bne-Jaakan, og de lejrede sig i Horhagidgad. 33:33Og de rejste fra Horhagidgad, og de lejrede sig i Jothbata. 33:34Og de rejste fra Jothbata, og de lejrede sig i Abrona. 33:35Og de rejste fra Abrona, og de lejrede sig i Eziongeber. 33:36Og de rejste fra Eziongeber, og de lejrede sig i den Ørk Zin, det er Kades. 33:37Og de rejste fra Kades, og de lejrede sig ved det Bjerg Hor, ved det yderste af Edoms Land. 33:38Da gik Præsten Aron op paa det Bjerg Hor, efter Herrens Mund, og døde der i det fyrretyvende Aar, efter at Israels Børn vare udgangne af Ægyptens Land, i den femte Maaned, paa den første Dag i Maaneden. 33:39Og Aron var hundrede og tre og tyve Aar gammel, da han døde paa det Bjerg Hor. 33:40Og Kananiten, Arads Konge, som boede Sønder paa i Landet Kanaan, hørte om Israels Børns Komme. 33:41Og de rejste fra det Bjerg Hor, og de lejrede sig i Zalmona. 33:42Og de rejste fra Zalmona, og de lejrede sig i Funon. 33:43Og de rejste fra Funon, og de lejrede sig i Oboth. 33:44Og de rejste fra Oboth, og de lejrede sig ved Abarims Høje, ved Moabiternes Landemærke. 33:45Og de rejste fra Højene, og de lejrede sig i Dibon-Gad. 33:46Og de rejste fra Dibon-Gad, og de lejrede sig i Almon-Diblathaim. 33:47Og de rejste fra Almon-Diblathaim, og de lejrede sig ved Abarims Bjerge, foran Nebo. 33:48Og de rejste fra Abarims Bjerge, og de lejrede sig paa Moabiternes slette Marker, ved Jordanen over for Jeriko. 33:49Men de lejrede sig ved Jordanen, fra Beth-Jesimoth til Abel Sittim, paa Moabiternes slette Marker.
33:50Og Herren talede til Mose paa Moabiternes slette Marker, ved Jordanen over for Jeriko, og sagde: 33:51Tal til Israels Børn, og du skal sige til dem: Naar I ere gangne over Jordanen ind i Kanaans Land, 33:52da skulle I fordrive alle Landets Indbyggere for eder og tilintetgøre alle deres Billedstøtter; og I skulle tilintetgøre alle deres støbte Billeder og ødelægge alle deres Høje. 33:53Og I skulle indtage Landet og bo derudi; thi eder har jeg givet Landet til at eje det. 33:54Og I skulle tage Landet til Arv ved Lodkastning efter eders Slægter; den som har mange, hans Arv skulle I gøre stor, og den som har faa, hans Arv skal du gøre liden; hvor Loddet udkommer for ham, der skal det høre ham til; efter eders Fædres Stammer skulle I tage det til Arv. 33:55Og dersom I ikke fordrive Landets Indbyggere fra eders Ansigt, da skulle de, som I lade blive tilovers af dem, vorde til Torne i eders Øjne og til Brodde i eders Sider, og de skulle trænge eder i det Land, som I bo udi. 33:56Saa skal det ske, at ligesom jeg tænkte at gøre ved dem, saaledes vil jeg gøre ved eder.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.