Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Romerne, kapitel 10

Ved deres Iver for at blive retfærdige ved deres egne Gerninger have Jøderne modsat sig Retfærdiggørelsen ved Troen paa Kristus, 1-3. Thi Retfærdigheden af Loven og Retfærdigheden af Troen ere hinanden modsatte, 4-13. Troen kommer igennem Evangeliets Forkyndelse; men denne have Jøderne nægtet Lydighed, som det var forudsagt i Skriften, 14-21.

10:1Brødre! mit Hjertes Ønske og Bøn til Gud for dem er om deres Frelse. 10:2Thi jeg giver dem det Vidnesbyrd, at de have Nidkærhed for Gud, men ikke med Forstand; 10:3thi da de ikke kendte Guds Retfærdighed og tragtede efter at opstille deres egen Retfærdighed, saa bøjede de sig ikke under Guds Retfærdighed.
10:4Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed for hver den, som tror. 10:5Moses skriver jo, at det Menneske, som gør den Retfærdighed, der er af Loven, skal leve ved den. 10:6Men Retfærdigheden af Tro siger saaledes: Sig ikke i dit Hjerte: Hvem vil fare op til Himmelen? nemlig for at hente Kristus ned; 10:7eller: Hvem vil fare ned i Afgrunden? nemlig for at hente Kristus op fra de døde. 10:8Men hvad siger den? Ordet er dig nær, i din Mund og i dit Hjerte, det er det Troens Ord, som vi prædike. 10:9Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i dit Hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst. 10:10Thi med Hjertet tror man til Retfærdighed, og med Munden bekender man til Frelse. 10:11Skriften siger jo: „Hver den, som tror paa ham, skal ikke blive til Skamme.“ 10:12Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham. 10:13Thi hver den, som paakalder Herrens Navn, skal blive frelst.
10:14Hvorledes skulde de nu paakalde den, paa hvem de ikke have troet? og hvorledes skulde de tro den, som de ikke have hørt? og hvorledes skulde de høre, uden der er nogen, som prædiker? 10:15og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: „Hvor dejlige ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab.“ 10:16Dog ikke alle løde Evangeliet; thi Esajas siger: „Herre! hvem troede det, han hørte af os?“ 10:17Altsaa kommer Troen af det, som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord. 10:18Men jeg siger: Have de ikke hørt? Jo vist, „over hele Jorden er deres Røst udgaaet og til Jorderiges Grænser deres Ord.“ 10:19Men jeg siger: Har Israel ikke forstaaet det? Først siger Moses: „Jeg vil gøre eder nidkære paa et Folk, som ikke er et Folk, imod et uforstandigt Folk vil jeg opirre eder.“ 10:20Men Esajas drister sig til at sige: „Jeg blev funden af dem, som ikke søgte mig; jeg blev aabenbar for dem, som ikke spurgte efter mig.“ 10:21Men om Israel siger han: „Den hele Dag udstrakte jeg mine Hænder imod et ulydigt og genstridigt Folk.“

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.