Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Romerne, kapitel 4

Ogsaa Abraham blev retfærdiggjort ved Troen, ligesom ogsaa David vidner om Retfærdiggørelsen ved Troen, 1-8. Denne Naade er ogsaa for Hedningerne, eftersom Abraham blev retfærdiggjort før sin Omskærelse, saa at han er alle troendes Fader, de uomskaarnes og de omskaarnes, 9-12. Det var ogsaa ved Troen og ikke ved Loven, at Abraham fik Forjættelsen, for at den maatte staa fast for alle troende som Abrahams Børn. Hans stærke Tro skal tjene os til Eksempel, 13-25.

4:1Hvad skulle vi da sige, at vor Stamfader Abraham har vundet efter Kødet? 4:2Thi dersom Abraham blev retfærdiggjort af Gerninger, har han Ros, men ikke for Gud. 4:3Thi hvad siger Skriften? „Og Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed.“ 4:4Men den, som gør Gerninger, tilregnes Lønnen ikke som Naade, men som Skyldighed; 4:5den derimod, som ikke gør Gerninger, men tror paa ham, som retfærdiggør den ugudelige, regnes hans Tro til Retfærdighed; 4:6ligesom ogsaa David priser det Menneske saligt, hvem Gud tilregner Retfærdighed uden Gerninger: 4:7„Salige de, hvis Overtrædelser ere forladte, og hvis Synder ere skjulte; 4:8salig den Mand, hvem Herren ikke vil tilregne Synd.“
4:9Gælder da denne Saligprisning de omskaarne eller tillige de uomskaarne? Vi sige jo: Troen blev regnet Abraham til Retfærdighed. 4:10Hvorledes blev den ham da tilregnet? da han var omskaaren, eller da han havde Forhud? Ikke da han var omskaaren, men da han havde Forhud. 4:11Og han fik Omskærelsens Tegn som et Segl paa den Troens Retfærdighed, som han havde som uomskaaren, for at han skulde være Fader til alle dem, som tro uden at være omskaarne, for at Retfærdighed kan blive dem tilregnet, 4:12og Fader til omskaarne, til dem, som ikke alene have Omskærelse, men ogsaa vandre i den Tros Spor, hvilken vor Fader Abraham havde som uomskaaren.
4:13Thi ikke ved Lov fik Abraham eller hans Sæd den Forjættelse, at han skulde være Arving til Verden, men ved Tros-Retfærdighed. 4:14Thi dersom de, der ere af Loven, ere Arvinger, da er Troen bleven tom, og Forjættelsen gjort til intet. 4:15Thi Loven virker Vrede; men hvor der ikke er Lov, er der heller ikke Overtrædelse. 4:16Derfor er det af Tro, for at det skal være som Naade, for at Forjættelsen maa staa fast for den hele Sæd, ikke alene for den af Loven, men ogsaa for den af Abrahams Tro, han, som er Fader til os alle 4:17(som der er skrevet: „Jeg har sat dig til mange Folkeslags Fader“), over for Gud, hvem han troede, ham, som levendegør de døde og kalder det, der ikke er, som om det var. 4:18Og han troede imod Haab med Haab paa, at han skulde blive mange Folkeslags Fader, efter det, som var sagt: „Saaledes skal din Sæd være;“ 4:19og uden at blive svag i Troen saa han paa sit eget allerede udlevede Legeme (han var nær hundrede Aar) og paa, at Saras Moderliv var udlevet; 4:20men om Guds Forjættelse tvivlede han ikke i Vantro, derimod blev han styrket i Troen, idet han gav Gud Ære 4:21og var overbevist om, at hvad han har forjættet, er han mægtig til ogsaa at gøre. 4:22Derfor blev det ogsaa regnet ham til Retfærdighed. 4:23Men det blev ikke skrevet for hans Skyld alene, at det blev ham tilregnet, 4:24men ogsaa for vor Skyld, hvem det skal tilregnes, os, som tro paa ham, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde, 4:25ham, som blev hengiven for vore Overtrædelsers Skyld og oprejst for vor Retfærdiggørelses Skyld.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.