Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Romerne, kapitel 16

Paulus anbefaler Menighedstjenerinden Føbe og lader hilse mange udvalgte og den hele Menighed, 1-16, advarer imod Forførere, 17-20, hilser fra adskillige, 21-23, tilønsker Kristi Naade og slutter med en Lovprisning, 24-27.

16:1Men jeg anbefaler eder Føbe, vor Søster, som er Tjenerinde ved Menigheden i Kenkreæ, 16:2for at I maa modtage hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun maatte trænge til eder; thi ogsaa hun har været en Hjælperske for mange og for mig selv med. 16:3Hilser Priska og Akvila, mine Medarbejdere i Kristus Jesus, 16:4som jo for mit Liv have sat deres egen Hals i Vove, hvem ikke alene jeg takker, men ogsaa alle Hedningernes Menigheder; 16:5og hilser Menigheden i deres Hus! Hilser Epænetus, min elskede, som er Asiens Førstegrøde for Kristus. 16:6Hilser Maria, som har arbejdet meget for eder. 16:7Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i Kristus før mig. 16:8Hilser Ampliatus, min elskede i Herren! 16:9Hilser Urbanus, vor Medarbejder i Kristus, og Stakys, min elskede! 16:10Hilser Apelles, den prøvede i Kristus. Hilser dem, som ere af Aristobulus’s Hus. 16:11Hilser Herodion, min Frænde! Hilser dem af Narkissus’s Hus, som ere i Herren. 16:12Hilser Tryfæna og Tryfosa, som arbejde i Herren. Hilser Persis, den elskede, som jo har arbejdet meget i Herren. 16:13Hilser Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min Moder! 16:14Hilser Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og Brødrene hos dem! 16:15Hilser Filologus og Julia, Nereus og hans Søster og Olympas og alle de hellige hos dem! 16:16Hilser hverandre med et helligt Kys! Alle Kristi Menigheder hilse eder!
16:17Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem! 16:18Thi saadanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de de troskyldiges Hjerter. 16:19Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det gode og enfoldige med Hensyn til det onde. 16:20Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder!
16:21Timotheus, min Medarbejder, og Lukius og Jason og Sosipater, mine Frænder, hilse eder. 16:22Jeg, Tertius, som har nedskrevet dette Brev, hilser eder i Herren. 16:23
Kajus, min og den hele Menigheds Vært, hilser eder. Erastus, Stadens Rentemester, hilser eder, og Broderen Kvartus. [ 16:24Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder alle! Amen.] 16:25Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider, 16:26men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til Tros-Lydighed: 16:27den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.