Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Romerne, kapitel 6

Naaden opfordrer ikke til at blive i Synden; men som de, der ere døbte til Kristi Død bort fra Synden, skulle vi i Lighed med hans Opstandelse føre et nyt Levned, 1-14. Frigørelsen fra Loven tør ikke medføre Hengivelse i Synden; tværtimod gælder det om at være Retfærdighedens Tjenere for at opnaa det evige Liv, 15-23.

6:1Hvad skulle vi da sige? skulde vi blive ved i Synden, for at Naaden kunde blive desto større? 6:2Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den? 6:3Eller vide I ikke, at vi, saa mange som bleve døbte til Kristus Jesus, bleve døbte til hans Død? 6:4Vi bleve altsaa begravne med ham ved Daaben til Døden, for at, ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed, saaledes ogsaa vi skulle vandre i et nyt Levned. 6:5Thi ere vi blevne sammenvoksede med ham ved hans Døds Afbillede, skulle vi dog ogsaa være det ved hans Opstandelses, 6:6idet vi erkende dette, at vort gamle Menneske blev korsfæstet med ham, for at Syndens Legeme skulde blive til intet, for at vi ikke mere skulde tjene Synden. 6:7Thi den, som er død, er retfærdiggjort fra Synden. 6:8Men dersom vi ere døde med Kristus, da tro vi, at vi ogsaa skulle leve med ham, 6:9efterdi vi vide, at Kristus, efter at være oprejst fra de døde, ikke mere dør; Døden hersker ikke mere over ham. 6:10Thi det, han døde, døde han een Gang fra Synden; men det, han lever, lever han for Gud. 6:11Saaledes skulle ogsaa I anse eder selv for døde fra Synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. 6:12Saa lad da ikke Synden herske i eders dødelige Legeme, saa I lyde dets Begæringer; 6:13fremstiller ej heller eders Lemmer for Synden som Uretfærdigheds Vaaben; men fremstiller eder selv for Gud som saadanne, der fra døde ere blevne levende, og eders Lemmer som Retfærdigheds Vaaben for Gud. 6:14Thi Synd skal ikke herske over eder; I ere jo ikke under Lov, men under Naade.
6:15Hvad da? skulde vi synde, fordi vi ikke ere under Lov, men under Naade? Det være langt fra! 6:16Vide I ikke, at naar I fremstille eder for en som Tjenere til Lydighed, saa ere I hans Tjenere, hvem I lyde, enten Syndens til Død, eller Lydighedens til Retfærdighed? 6:17Men Gud ske Tak, fordi I have været Syndens Tjenere, men bleve af Hjertet lydige imod den Læreform, til hvilken I bleve overgivne. 6:18Og frigjorte fra Synden bleve I Retfærdighedens Tjenere. 6:19Jeg taler paa menneskelig Vis paa Grund af eders Køds Skrøbelighed. Ligesom I nemlig fremstillede eders Lemmer som Tjenere for Urenheden og Lovløsheden til Lovløshed, saaledes fremstiller nu eders Lemmer som Tjenere for Retfærdigheden til Helliggørelse! 6:20Thi da I vare Syndens Tjenere, vare I frie over for Retfærdigheden. 6:21Hvad for Frugt havde I da dengang? Ting, ved hvilke I nu skamme eder; Enden derpaa er jo Død. 6:22Men nu, da I ere blevne frigjorte fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpaa et evigt Liv; 6:23thi Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.