Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Romerne, kapitel 15

De stærke skulle uden Selvbehag bære over med de svage efter Kristi Eksempel. Ved Skrifternes Hjælp og Guds Bistand skal der herske Samdrægtighed iblandt dem, 1-6. De skulle tage sig af hverandre, idet de se hen til Kristus, som til Guds Ære er bleven Frelser baade for Jøder og Hedninger efter Skriften, 7-13. I en Efterskrift udtaler Paulus sig om sit Brev, hvis Berettigelse ligger i hans Hedningeapostelembede, ved hvilket han dvæler nærmere, 14-21; han omtaler sine Rejseplaner, 22-29, og begærer Romernes Forbønner, 30-33.

15:1Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag. 15:2Enhver af os være sin Næste til Behag til det gode, til Opbyggelse. 15:3Thi ogsaa Kristus var ikke sig selv til Behag; men, som der er skrevet: „Deres Forhaanelser, som haane dig, ere faldne paa mig.“ 15:4Thi alt, hvad der er skrevet tilforn, det er skrevet til vor Belæring, for at vi skulle have Haabet ved Udholdenheden og Skrifternes Trøst. 15:5Men Udholdenhedens og Trøstens Gud give eder at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det, 15:6for at I endrægtigt med een Mund kunne prise Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader.
15:7Derfor tager eder af hverandre, ligesom ogsaa Kristus har taget sig af os, til Guds Ære. 15:8Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskaarne for Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene; 15:9men at Hedningerne skulle prise Gud for hans Barmhjertigheds Skyld, som der er skrevet: „Derfor vil jeg bekende dig iblandt Hedninger og lovsynge dit Navn.“ 15:10Og atter siges der: „Fryder eder, I Hedninger, med hans Folk!“ 15:11Og atter: „Lover Herren, alle Hedninger, og alle Folkene skulle prise ham.“ 15:12Og atter siger Esajas: „Komme skal Isajs Rodskud og han, der rejser sig for at herske over Hedninger; paa ham skulle Hedninger haabe.“ 15:13Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft! —
15:14Men ogsaa jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand til ogsaa at paaminde hverandre. 15:15Dog har jeg for en Del tilskrevet eder noget dristigere for at paaminde eder paa Grund af den Naade, som er given mig fra Gud 15:16til iblandt Hedningerne at være en Kristi Jesu Offertjener, der som Præst betjener Guds Evangelium, for at Hedningerne maa blive et velbehageligt Offer, helliget ved den Helligaand. 15:17Saaledes har jeg min Ros i Kristus Jesus af min Tjeneste for Gud. 15:18Thi jeg vil ikke driste mig til at tale om noget af det, som Kristus ikke har udført ved mig til at virke Hedningers Lydighed, ved Ord og Handling, 15:19ved Tegns og Undergerningers Kraft, ved Guds Aands Kraft, saa at jeg fra Jerusalem og trindt omkring indtil Illyrien har til fulde forkyndt Kristi Evangelium; 15:20dog saaledes, at jeg sætter min Ære i at forkynde Evangeliet ikke der, hvor Kristus er nævnet, for at jeg ikke skal bygge paa en andens Grundvold, 15:21men, som der er skrevet: „De, for hvem der ikke blev kundgjort om ham, skulle se, og de, som ikke have hørt, skulle forstaa.“
15:22Derfor er jeg ogsaa de mange Gange bleven forhindret i at komme til eder. 15:23Men nu, da jeg ikke mere har Rum i disse Egne og i mange Aar har haft Længsel efter at komme til eder, 15:24vil jeg, naar jeg rejser til Spanien, komme til eder; thi jeg haaber at se eder paa Gennemrejsen og af eder at blive befordret derhen, naar jeg først i nogen Maade er bleven tilfredsstillet hos eder. 15:25Men nu rejser jeg til Jerusalem i Tjeneste for de hellige. 15:26Thi Makedonien og Akaja have fundet Glæde i at gøre et Sammenskud til de fattige iblandt de hellige i Jerusalem. 15:27De have nemlig fundet Glæde deri, og de ere deres Skyldnere. Thi ere Hedningerne blevne delagtige i hines aandelige Goder, da ere de ogsaa skyldige at tjene dem med de timelige. 15:28Naar jeg da har fuldbragt dette og beseglet denne Frugt for dem, vil jeg derfra drage om ad eder til Spanien. 15:29Men jeg ved, at naar jeg kommer til eder, skal jeg komme med Kristi Velsignelses Fylde.
15:30Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herre Jesus Kristus og ved Aandens Kærlighed til med mig at stride i eders Bønner for mig til Gud, 15:31for at jeg maa udfries fra de genstridige i Judæa, og mit Ærinde til Jerusalem maa blive de hellige kærkomment, 15:32for at jeg kan komme til eder med Glæde, ved Guds Villie, og vederkvæges med eder. 15:33Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.