Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Romerne, kapitel 14

Paulus formaner de stærke og de svage i Troen til ikke at ringeagte og dømme hverandre, men anerkende hverandre og overlade Dommen til Herren, 1-12. De stærke i Troen skulle vogte sig for at forlede de svage til at handle imod deres Samvittighed, 13-23.

14:1Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger! 14:2En har Tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun Urter. 14:3Den, som spiser, maa ikke ringeagte den, som ikke spiser; og den, som ikke spiser, maa ikke dømme den, som spiser; thi Gud har taget sig af ham. 14:4Hvem er du, som dømmer en andens Tjener? For sin egen Herre staar eller falder han; men han skal blive staaende, thi Herren er mægtig til at lade ham staa. 14:5En agter den ene Dag fremfor den anden, en anden agter alle Dage lige; enhver have fuld Vished i sit eget Sind! 14:6Den, som lægger Vægt paa Dagen, han gør det for Herren. Og den, som spiser, gør det for Herren, thi han takker Gud; og den, som ikke spiser, gør det for Herren og takker Gud. 14:7Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; 14:8thi naar vi leve, leve vi for Herren, og naar vi dø, dø vi for Herren; derfor, enten vi leve, eller vi dø, ere vi Herrens. 14:9Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske baade over døde og levende. 14:10Men du, hvorfor dømmer du din Broder? eller du, hvorfor ringeagter du din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for Guds Domstol. 14:11Thi der er skrevet: „Saa sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert Knæ bøje sig, og hver Tunge skal bekende Gud.“ 14:12Altsaa skal hver af os gøre Gud Regnskab for sig selv.
14:13Derfor, lader os ikke mere dømme hverandre, men dømmer hellere dette, at man ikke maa give sin Broder Anstød eller Forargelse. 14:14Jeg ved og er vis paa i den Herre Jesus, at intet er urent i sig selv; dog, for den, som agter noget for urent, for ham er det urent. 14:15Thi dersom din Broder bedrøves for Mads Skyld, da vandrer du ikke mere i Kærlighed. Led ikke ved din Mad den i Fordærvelse, for hvis Skyld Kristus er død. 14:16Lader derfor ikke eders Gode blive bespottet! 14:17Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand. 14:18Thi den, som deri tjener Kristus, er velbehagelig for Gud og tækkelig for Menneskene. 14:19Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse! 14:20Nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld! Vel er alt rent, men det er ondt for det Menneske, som spiser med Anstød. 14:21Det er rigtigt ikke at spise Kød eller at drikke Vin eller at gøre noget, hvoraf din Broder tager Anstød. 14:22Den Tro, du har, hav den hos dig selv for Gud! Salig er den, som ikke dømmer sig selv i det, som han vælger. 14:23Men den, som tvivler, naar han spiser, han er domfældt, fordi det ikke er af Tro; men alt det, som ikke er af Tro, er Synd.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.