Den Frie Bibel

1. Mosebog, kapitel 10

Noas efterkommere

10:1Dette er Noas sønners slægtshistorie, Sems, Kams og Jafets. Efter vandfloden fik de sønner.

Jafets slægt

10:2Jafets sønner var: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 10:3Gomers sønner var: Ashkenaz, Rifat og Togarma. 10:4Javans sønner var: Elisa, Tarshish, Kittim og Rodanim. 10:5Fra disse spredte kystnationerne sig i deres lande, hver efter sit tungemål, efter deres slægter, i deres folk.

Kams slægt

10:6Kams sønner var: Kush, Misrajim, Put og Kana’an. 10:7Kushs sønner var: Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner var: Saba og Dedan. 10:8Kush fik Nimrod; han blev den første kriger på jorden. 10:9Han var en vældig jæger for HERREN; derfor siges det: »Ligesom Nimrod, en vældig jæger for HERREN10:10Begyndelsen på hans kongedømme var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. 10:11Herfra drog han ud til Assyrien, hvor han byggede Nineve, Rehobot-Ir, Kala, 10:12og Resen mellem Nineve og Kala; dette er den store by. 10:13Misrajim fik Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, 10:14Patrusim og Kasluhim, fra hvem filistrene stammer, og Kaftorim. 10:15Kana’an fik Sidon, sin førstefødte, og Het; 10:16desuden jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 10:17hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 10:18arvaditterne, semaritterne og hamatitterne. Derefter spredte kana’anæernes slægter sig. 10:19Kana’anæernes grænse gik fra Sidon henimod Gerar indtil Gaza, og helt til Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim indtil Lasha. 10:20Dette er Kams sønner efter deres slægter, efter deres tungemål, i deres lande, i deres folk.

Sems slægt

10:21Også Sem fik sønner; han var far til alle hebræerne og var Jafets ældre bror. 10:22Sems sønner var: Elam, Assur, Arpakshad, Lud og Aram. 10:23Arams sønner var: Us, Hul, Geter og Mash. 10:24Arpakshad fik Shela; og Shela fik Eber. 10:25Eber fik to sønner: den ene hed Peleg, for på hans tid blev jorden delt, og hans bror hed Joktan. 10:26Joktan fik Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, 10:27Hadoram, Uzal, Dikla, 10:28Obal, Abimael, Saba, 10:29Ofir, Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner. 10:30Deres bosættelser lå fra Mesha helt til Sefar, Østens bjerge. 10:31Dette er Sems sønner efter deres slægter, efter deres tungemål, i deres lande, efter deres folk. 10:32Dette er Noas sønners slægter ifølge deres slægtshistorier, i deres folk; og fra dem spredte nationerne sig ud over jorden efter vandfloden.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Christian Canu Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.12.2023