Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 8

Paulus fremhæver det eksempel på gavmildhed, som Makedoniens menigheder har givet ved indsamlingen til de fattige i Jerusalem, 1-5. Med samme formål har han opfordret Titus til igen at rejse til korintherne, og han formaner dem til med en lignende gavmildhed efter Kristi forbillede at fuldende, hvad de tidligere har begyndt, 6-11; Gud ser på hjertets villighed, ikke på gavens størrelse, idet der kun skal tilstræbes ligelighed imellem de givende og de modtagende, 12-15. Så opfordres menigheden nu til at tage godt imod Titus, der er så ivrig for denne sag, og imod de to, der ledsager ham i samme ærinde, 16-24.

8:1Men vi kundgør for jer, brødre, den Guds nåde, der er givet i Makedoniens menigheder, 8:2at deres overstrømmende glæde og deres dybe fattigdom under prøvelse i megen trængsel er strømmet over i deres gavmildheds rigdom. 8:3For efter evne (det vidner jeg) gav de, ja, over evne, af egen drift, 8:4idet de med megen overtalelse bad os om den nåde at måtte tage del i hjælpen til de hellige, 8:5og ikke alene som vi havde håbet, men sig selv gav de først og fremmest til Herren og så til os, ved Guds vilje, 8:6så at vi opfordrede Titus til, ligesom han tidligere havde begyndt, ligesådan at tilendebringe hos jer også denne gave. 8:7Men sådan som I er rige i alt, i tro og tale og erkendelse og al iver og i jeres kærlighed til os: Måtte I da være rige også i denne gave! 8:8Jeg siger det ikke som en befaling, men for ved andres iver at prøve også jeres kærligheds ægthed. 8:9I kender jo vor Herres Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans fattigdom skulle blive rige. 8:10Og jeg giver min mening om det til kende; for det er gavnligt for jer, I, der jo i fjor var de første til at begynde, ikke alene med gerningen, men endda med viljen til den. 8:11Men fuldbring da nu også gerningen, for at I, ligesom I var parat til at ville, også må fuldføre det efter jeres evne. 8:12For når villigheden er til stede, er den velbehagelig efter, hvad den evner, ikke efter, hvad den ikke evner. 8:13Det er nemlig ikke meningen, at andre skal have lettelse og I trængsel; nej, det skal være ligeligt. Nu for tiden må jeres overflod komme de andres trang til hjælp, 8:14for at også deres overflod kan komme jeres trang til hjælp, for at der kan blive ligelighed, 8:15som der står skrevet: »Den, der samlede meget, fik ikke for meget, og den, der samlede lidt, fik ikke for lidt.«
8:16Men tak til Gud, der giver den samme iver for jer i Titus’ hjerte! 8:17For ganske vist har han modtaget min opfordring; men da han er så ivrig, så er det af egen drift, at han rejser til jer. 8:18Og sammen med ham sender vi den bror, hvis ros i evangeliet går igennem alle menighederne, 8:19og ikke det alene, men han er også udvalgt af menighederne til at rejse med os med denne gave, der iværksættes af os, for at fremme selve Herrens ære og vores villighed, 8:20idet vi undgår dette, at nogen skulle kunne bebrejde os i anledning af denne rige hjælp, der organiseres af os; 8:21for vi lægger vægt på, hvad der er godt ikke alene i Herrens, men også i menneskers øjne. 8:22Men sammen med dem sender vi vores bror, hvis iver vi ofte på mange måder har fået bevis for, men som nu er langt mere ivrig på grund af sin store tillid til jer. 8:23Hvad Titus angår, er han min medtjener og medarbejder hos jer, og hvad vores brødre angår, er de menighedsudsendinge, Kristi ære. 8:24Så giv dem da for menighedernes ansigt beviset på jeres kærlighed og for det, vi har rost jer for.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 19.11.2018