Den Frie Bibel

Profeten Esajas, kapitel 28

Esajas spaar om de ti Stammers Ødelæggelse for deres Stoltheds Skyld, 1-4; om Judas Velstand, 5-6; om Guds Straffe ogsaa over det for mange svare Synders og Bespottelsers Skyld, 7-13; han foreholder dem deres Daarlighed og henviser dem til Hovedhjørnestenen og advarer dem og forkynder dem Guds Domme, 14-23; han viser med en Lignelse, hvorledes Gud handler med sit Folk, 24-29.

28:1Ve de druknes stolte Krone i Efraim og deres dejlige Prydelses falmede Blomst, som staar oven over den fede Dal, der hvor de rave af Vin! 28:2Se, Herren har en stærk og mægtig, der er som et Regnskyl med Hagel, som en ødelæggende Storm; som et Skyl af mægtige Vande, der strømme over, skal han slaa ned til Jorden med Magt. 28:3Med Fødder skal den trædes ned, de druknes stolte Krone i Efraim. 28:4Og deres dejlige Prydelses falmede Blomst, som er oven over den fede Dal, skal blive som en Figen, der er tidligt moden før Sommeren, hvilken en faar at se og opsluger, saa snart han faar den i sin Haand.
28:5Paa den Dag skal den Herre Zebaoth være til en dejlig Krone og en herlig Krans for sit Folks overblevne 28:6og til Rettens Aand for den, som sidder i Retten, og til Styrke for dem, som drive Krigen tilbage til Porten.
28:7Men ogsaa disse rave af Vin og ere forvildede af stærk Drik; Præst og Profet rave af stærk Drik, de ere overvældede af Vin, forvildede af stærk Drik, de fare vild under Synet, de vakle under Dommen. 28:8Thi alle Borde ere fulde af væmmeligt Spy; der er ikke en ren Plet. 28:9Hvem skal han lære Kundskab? og hvem skal han bringe til at forstaa det, som høres? er det dem, som ere afvante fra Mælk, dem, som ere tagne fra Bryst? 28:10Thi der er Bud paa Bud, Bud paa Bud, Regel paa Regel, Regel paa Regel, lidet her, lidet der. 28:11Men ved Folk med stammende Læber og med fremmed Tungemaal skal han tale til dette Folk, 28:12til hvilket han sagde: Her er Rolighed, lader den trætte hvile, her er Vederkvægelse, men de vilde ikke høre. 28:13Saa skal Herrens Ord da vorde dem Bud paa Bud, Bud paa Bud, Regel paa Regel, Regel paa Regel, lidet her, lidet der; paa det de skulle gaa bort og falde baglæns og sønderbrydes og besnæres og fanges.
28:14Derfor hører Herrens Ord, I Bespottere! der herske over dette Folk, som er i Jerusalem. 28:15Fordi I sagde: Vi have gjort en Pagt med Døden og gjort et Forbund med Dødsriget; naar den svungne Svøbe farer forbi, da skal den ikke komme til os; thi vi have sat Løgn til vor Tilflugt og Falskhed til vort Skjul. 28:16Derfor, saa sagde den Herre, Herre: Se, jeg lægger til Grundvold i Zion en Sten, en prøvet Sten, en kostelig Hjørnesten, fast grundlagt; hvo, som tror, haster ikke. 28:17Og jeg vil sætte Ret til Maalesnor og Retfærdighed til Vægt, og Hagel skal bortdrive den falske Tilflugt, og Vandene overskylle Skjulet. 28:18Og eders Pagt med Døden skal blive til intet, og eders Forbund med Dødsriget skal ikke bestaa; naar den svungne Svøbe farer forbi, da skal den slaa eder ned. 28:19Saa ofte den farer forbi, skal den rive eder bort; thi den skal fare forbi hver Morgen, om Dagen og om Natten; og det skal allerede være en Skræk at høre Rygtet. 28:20Thi Sengen er for kort, saa at man ikke kan strække sig ud, og Dækket er for smalt, naar man vil dække sig dermed. 28:21Thi Herren skal gøre sig rede som ved Perazims Bjerg, han skal fortørnes som i Gibeons Dal, til at gøre sin Gerning — paafaldende er hans Gerning! og fuldkomme sit Værk — uhørt er hans Værk! 28:22Og nu, spotter ikke, at eders Baand ikke skulle blive haardere; thi jeg har hørt om Ødelæggelse og om en fast Beskikkelse fra Herren, den Herre Zebaoth, over al Jorden. 28:23Vender Ørene hid og hører min Røst, mærker og hører min Tale!
28:24Mon Plovmanden pløjer til alle Tider for at saa, fælder og harver sin Jord? 28:25Er det ej saa, at naar han har jævnet dens Overflade, da udspreder han Dild og strør Kommen og saar Hvede i Rader og Byg paa det afmærkede Sted og Spelt i Kanten deraf? 28:26Thi Gud underviser ham om den rette Maade, hans Gud lærer ham den. 28:27Thi Dild tærskes ikke med Tærskevogn, og Vognhjul gaa ikke hen over Kommen; men Dild afslaas med Stav og Kommen med Kæp. 28:28Brødkorn stødes smaat; thi man tærsker det ej evindelig; og driver man sine Vognhjul og sine Heste derover, knuser man det ikke. 28:29Ogsaa dette udgaar fra den Herre Zebaoth, han er underlig i Raad og stor i Visdom.

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.