Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 16

Hilsner

16:1Jeg anbefaler jer Føbe, vores søster, som også er menighedstjener i Kenkræa, 16:2for at I skal modtage hende i Herren som det er værdigt for de hellige, og hjælp hende i det hun har brug for af jer, for hun har også været en velynder for mange og for mig selv.
16:3Hils Priska og Akvila, mine medarbejdere i Kristus Jesus som for min skyld har risikeret deres liv, og jeg takker ikke alene for dem, men også alle hedningernes menigheder, 16:5og hils menigheden i deres hus. Hils min elskede Epainetos som er førstegrøden til Kristus i provinsen Asien. 16:6Hils Maria som har gjort et stort arbejde for jer. 16:7Hils Andronikos og Junias, mine landsmænd og mine medfanger, som er højt ansete af apostlene, og som har været i Kristus før mig. 16:8Hils Ampliatus, min elskede i Herren. 16:9Hils Urbanus, vores medarbejder i Kristus, og min elskede Stakys. 16:10Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem fra Aristobul. 16:11Hils Herodion, min landsmand. Hils dem fra Narkissos som er i Herren. 16:12Hils Tryfæna og Tryfosa, som har arbejdet i Herren. Hils den elskede Persis, som har gjort et stort arbejde i Herren. 16:13Hils Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min mor. 16:14Hils Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og brødrene hos dem. 16:15Hils Filologos og Julia, Nereus og hans søster og Olympas og alle de hellige hos dem. 16:16Hils hinanden med et helligt kys. Alle Kristi menigheder hilser jer.

Advarsel mod vranglærere

16:17Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem som imod den undervisning I har lært, skaber splittelser og giver anledninger til frafald. Hold jer fra dem. 16:18For den slags tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen mave, og ved søde og smigrende ord forfører de troskyldige hjerter. 16:19For jeres lydighed er kendt af alle, så jeg glæder mig over jer. Jeg vil at I skal være vise med hensyn til det gode, og uskyldige med hensyn til det onde. 16:20Og fredens Gud vil snart knuse Satan under jeres fødder. Vor Herre Jesu nåde være med jer.

Hilsner fra Paulus’ medarbejdere

16:21Timotheus, min medarbejder, hilser jer og Lukius, Jason og Sosipatros, mine landsmænd. 16:22Jeg, Tertius som har nedskrevet dette brev, hilser jer i Herren. 16:23Gajus, min og hele menighedens vært, hilser jer. Erastos, byens regnskabsfører, hilser jer, og Kvartus, vores bror.

Lovprisning

16:25Han som kan styrke jer med mit evangelium, med Jesu Kristi forkyndelse og med åbenbaringen af den hemmelighed som i evige tider har været skjult, 16:26men nu er blevet åbenbaret og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling proklameret for alle folkene for at føre dem til troslydighed: 16:27Den ene vise Gud ved Jesus Kristus være ære i evighederne, amen.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023