Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 10

Noas Børns Slægter, og hvor de have boet, opregnes, nemlig Jafets, 1-5; Kams, 6-20; og Sems Afkom, 21-32.

10:1Og disse ere Noas Sønners Slægter, Sems, Kams og Jafets; og dem fødtes Børn efter Floden. 10:2Jafets Sønner vare: Gomer og Magog og Madai og Javan og Thubal og Mesek og Thiras. 10:3Og Gomers Sønner: Askenas og Rifat og Thogarma. 10:4Og Javans Sønner: Elisa og Tharsis, Kithim og Dodanim. 10:5Af disse bleve Hedningernes Øer befolkede i deres Lande, hver efter sit Tungemaal, efter deres Slægter, i deres Folk.
10:6Og Kams Sønner vare: Kus og Mizraim og Put og Kanaan. 10:7Og Kus’ Sønner: Seba og Havila og Sabtha og Raema og Sabtheka; og Raemas Sønner: Skeba og Dedan. 10:8Men Kus avlede Nimrod; han begyndte at blive en vældig paa Jorden. 10:9Han var en vældig Jæger for Herrens Ansigt; derfor siges: Som Nimrod, en vældig Jæger for Herrens Ansigt. 10:10Og Babel var hans Riges Begyndelse, og Erek og Akad og Kalne i Landet Sinear. 10:11Fra dette Land drog han ud til Assur, og han byggede Ninive og Rekoboth-Ir og Kala 10:12og Resen imellem Ninive og Kala; denne er den store Stad. 10:13Og Mizraim avlede Luder og Anamer og Lehaber og Naftuher 10:14og Pathruser og Casluher, fra hvilke Filisterne udgik, og Kaftorer. 10:15Og Kanaan avlede Zidon, sin førstefødte, og Heth 10:16og Jebusiter og Amoriter og Girgarsiter 10:17og Heviter og Arkiter og Siniter 10:18og Arvaditer og Zemariter og Hamathiter; og derefter udbredte sig Kananiternes Slægter. 10:19Og Kananiternes Grænse var fra Zidon henimod Gerar indtil Gaza, henimod Sodoma og Gomorra, Adma og Zeboim indtil Lasa. 10:20Disse ere Kams Børn efter deres Slægter, efter deres Tungemaal, i deres Lande, i deres Folk.
10:21Og Sem fødtes ogsaa Børn; han var alle Ebers Børns Fader, Jafets ældre Broder. 10:22Sems Sønner vare: Elam og Assur og Arfaksad og Lud og Aram. 10:23Og Arams Sønner vare: Uz og Hul og Gether og Mas. 10:24Og Arfaksad avlede Sala; og Sala avlede Eber. 10:25Og Eber fødtes to Sønner: den enes Navn var Peleg, fordi Jorden blev skiftet i hans Tid, og hans Broders Navn var Joktan. 10:26Og Joktan avlede Almodad og Salef og Hazarmaveth og Jara 10:27og Adoram og Usal og Dikla 10:28og Obal og Abimael og Skeba 10:29og Ofir og Havila og Jobab; alle disse ere Joktans Sønner. 10:30Og deres Bolig var fra Mesa henimod Sefar, det Bjerg mod Østen. 10:31Disse ere Sems Børn efter deres Slægter, efter deres Tungemaal, i deres Lande, efter deres Folk. 10:32Disse ere Noas Børns Slægter i deres Afkom, i deres Folk; og af dem have Folkene adskilt sig paa Jorden efter Floden.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.