Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 7

Noa gaar ind i Arken med sine Sønner og deres Hustruer og saa mange Dyr, Kryb og Fugle, som Gud havde befalet ham, 1-9; Syndfloden kommer og drukner alt det, som levede paa det tørre, undtagen det, som var i Arken, 10-24.

7:1Og Herren sagde til Noa: Gak ind, du og dit ganske Hus, i Arken; thi dig har jeg set retfærdig for mig i denne Slægt. 7:2Tag dig af alle Haande rent Kvæg syv og syv, Han og Hun; men af det Kvæg, som er urent, et Par, Han og Hun; 7:3ogsaa af Fuglene under Himmelen, syv og syv, Han og Hun, at holde Sæd paa al Jorden i Live. 7:4Thi end om syv Dage vil jeg lade regne paa Jorden fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter og udslette af Jorden alle levende Væsener, som jeg har gjort. 7:5Og Noa gjorde efter alt, hvad Herren bød ham. 7:6Og der Noa var seks Hundrede Aar gammel, da kom Floden med Vande over Jorden. 7:7Og Noa gik ind og hans Sønner og hans Hustru og hans Sønners Hustruer med ham i Arken for Flodens Vande. 7:8Af rent Kvæg og af det Kvæg, som ikke er rent, og af Fuglene og alt det, som kryber paa Jorden, 7:9gik Par og Par til Noa til Arken, Han og Hun, ligesom Gud havde befalet Noa.
7:10Og det skete paa den syvende Dag, da kom Flodens Vande over Jorden. 7:11I det Aar, der Noa var seks Hundrede Aar gammel, i den anden Maaned, paa den syttende Dag i Maaneden, paa den Dag opbrast alle Kilder i den store Afgrund, og Himmelens Sluser oplodes. 7:12Og der var Regn paa Jorden fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter. 7:13Paa den selvsamme Dag gik Noa og Sem og Kam og Jafet, Noas Sønner, og Noas Hustru og hans Sønners tre Hustruer med dem i Arken; 7:14de og alle Haande vilde Dyr efter deres Slags og alle Haande Kvæg efter deres Slags og alle Haande Kryb, som krybe paa Jorden, efter deres Slags, og alle Haande Fugle efter deres Slags, alt det, som kan flyve, alt det, som har Vinger. 7:15Og de gik i Arken til Noa, Par og Par af alt Kød, i hvilket der var Livs Aande. 7:16Og de, som kom, kom Han og Hun af alle Haande Kød, ligesom Gud havde budet ham; og Herren lukkede til efter ham. 7:17Da kom Floden fyrretyve Dage over Jorden; og Vandet formeredes og opløftede Arken, og den hævedes op over Jorden. 7:18Og Vandet fik Overhaand og formeredes saare over Jorden; og Arken flød oven paa Vandet. 7:19Og Vandet fik Overhaand saare meget over Jorden; og alle høje Bjerge bleve skjulte, som vare under den ganske Himmel. 7:20Femten Alen oventil fik Vandet Overhaand, og Bjergene bleve skjulte. 7:21Saa udaandede alt Kød, som rørte sig paa Jorden, af Fugle og af Kvæg og af vilde Dyr og af al den Vrimmel, som vrimlede paa Jorden, og hvert Menneske. 7:22Alt det, som havde Livs Aande i sin Næse, alt det, som var paa det tørre, døde. 7:23Og hvert Væsen udslettedes, som var paa Jorden, fra Mennesket indtil Kvæg, indtil Kryb og indtil Fugle under Himmelen, og de bleve udslettede af Jorden; og Noa blev alene igen, og hvad der var med ham i Arken. 7:24Og Vandet havde Overhaand over Jorden hundrede og halvtredsindstyve Dage.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.