Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 36

Esau har mange Hustruer og Børn og meget Gods, drager fra sin Broder og bor paa Sejrs Bjerg, 1-9; Esaus Afkom beskrives udførligere, 10-19; Sejrs Afkom, som var Esaus Svoger, 20-30; Konger og Fyrster i Edom, 31-43.

36:1Og disse ere Esaus, det er Edoms, Slægter. 36:2Esau tog sig Hustruer af Kanaans Døtre: Ada, Elons, den Hethiters Datter, og Oholibama, Anas Datter, Sibeons, den Heviters Datter, 36:3og Basmat, Ismaels Datter, Nebajoths Søster. 36:4Og Ada fødte Esau Elifas, og Basmat fødte Reguel. 36:5Og Oholibama fødte Jeus og Jaelam og Kora; disse ere Esaus Sønner, som fødtes ham i Kanaans Land. 36:6Og Esau tog sine Hustruer og sine Sønner og sine Døtre og alle Sjæle i sit Hus og sit Fæ og alt sit Kvæg og alt det Gods, som han havde forhvervet i Kanaans Land og drog til et Land, bort fra sin Broder Jakobs Ansigt. 36:7Thi deres Gods var saa meget, at de ikke kunde bo tilsammen; og det Land, hvor de vare fremmede, kunde ikke bære dem for deres Kvægs Skyld. 36:8Saa boede Esau paa det Bjerg Sejr; Esau, det er Edom. 36:9Og disse ere Esaus, Edomiternes Faders, Slægter, paa det Bjerg Sejr.
36:10Disse ere Esaus Sønners Navne: Elifas, Adas, Esaus Hustrus, Søn; Reguel, Basmats, Esaus Hustrus, Søn. 36:11Og disse vare Elifas’ Sønner: Theman, Omar, Sefo og Gaetham og Kenas. 36:12Og Thimna var Elifas’, Esaus Søns, Medhustru, og hun fødte Elifas Amalek; disse ere Adas, Esaus Hustrus, Sønner. 36:13Og disse ere Reguels Sønner: Nahath og Serah, Samma og Missa; disse ere Basmats, Esaus Hustrus, Sønner. 36:14Og disse vare Sønner af Oholibama, som var Anas Datter, Sibeons Datter, Esaus Hustru; og hun fødte Esau Jeus og Jaelam og Kora. 36:15Disse ere Fyrsterne iblandt Esaus Sønner: Elifas’, Esaus førstefødtes, Sønner: Fyrsten Theman, Fyrsten Omar, Fyrsten Sefo, Fyrsten Kenas, 36:16Fyrsten Kora, Fyrsten Gaetham, Fyrsten Amalek; disse ere Fyrsterne af Elifas i det Land Edom, disse vare Adas Sønner. 36:17Og disse ere Reguels, Esaus Søns, Sønner: Fyrsten Nabath, Fyrsten Sera, Fyrsten Samma, Fyrsten Missa; disse ere Fyrsterne af Reguel i Edoms Land; disse ere Basmats, Esaus Hustrus, Sønner. 36:18Og disse ere Oholibamas, Esaus Hustrus, Sønner: Fyrsten Jeus, Fyrsten Jaelam, Fyrsten Kora; disse ere Fyrsterne af Oholibama, Anas Datter, Esaus Hustru. 36:19Disse ere Esaus Sønner, og disse deres Fyrster; det er Edom.
36:20Disse ere Sejrs den Horiters Sønner, som boede i Landet: Lotan og Sobal og Sibeon og Ana 36:21og Dison og Ezer og Disan; disse ere Horiternes Fyrster, Sejrs Sønner i det Land Edom. 36:22Og Lotans Sønner vare: Hori og Heman, og Lotans Søster var Thimna. 36:23Og disse vare Sobals Sønner: Alvan og Manahath og Ebal, Sefo og Onam. 36:24Og disse ere Sibeons Sønner, baade Aja og Ana; denne Ana var det, som fandt varme Kilder i Ørken, der han vogtede sin Fader Sibeons Asener. 36:25Og disse vare Anas Børn: Dison, og Oholibama var Anas Datter. 36:26Og disse vare Disons Sønner: Hemdan og Esban og Jithran og Keran. 36:27Disse vare Ezers Sønner: Bilhan og Savan og Akan. 36:28Disse vare Disans Sønner: Uz og Aran. 36:29Disse vare Horiternes Fyrster: Fyrsten Lotan, Fyrsten Sobal, Fyrsten Sibeon, Fyrsten Ana, 36:30Fyrsten Dison, Fyrsten Ezer, Fyrsten Disan; disse vare Horiternes Fyrster, iblandt deres Fyrster, i Sejrs Land.
36:31Og disse ere de Konger, som regerede i Edoms Land, førend der regerede en Konge over Israels Børn: 36:32nemlig Bela, Beors Søn, var Konge i Edom, og hans Stads Navn var Dinhaba. 36:33Og Bela døde, og Jobab, Seras Søn fra Bosra, blev Konge i hans Sted. 36:34Og Jobab døde, og Husam af Themanitens Land blev Konge i hans Sted. 36:35Og Husam døde, og Hadad, Bedads Søn, blev Konge i hans Sted, han, som slog Midianiterne paa Moabs Mark; og hans Stads Navn var Avith. 36:36Og Hadad døde, og Samla af Masreka blev Konge i hans Sted. 36:37Og Samla døde, og Saul af Rekoboth ved Floden blev Konge i hans Sted. 36:38Og Saul døde, og Baal Hanan, Akbors Søn, blev Konge i hans Sted. 36:39Og Baal Hanan, Akbors Søn, døde, og Hadar blev Konge i hans Sted, og hans Stads Navn var Pau, og hans Hustrus Navn var Mehetabeel, en Datter af Matred, som var Mesahabs Datter. 36:40Og disse vare Fyrsternes Navne, som kom af Esau, efter deres Slægter, i deres Stæder, ved deres Navne: Fyrsten Thimna, Fyrsten Alva, Fyrsten Jetheth, 36:41Fyrsten Oholibama, Fyrsten Ela, Fyrsten Pinon, 36:42Fyrsten Kenas, Fyrsten Theman, Fyrsten Mibsar, 36:43Fyrsten Magdiel, Fyrsten Iram; disse ere Fyrsterne i Edom, eftersom de boede i deres eget Land. Denne Esau er Fader til Edomiterne.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.