Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 33

Esau møder Jakob og hans Hustruer og Børn og tager kærligt imod Jakob og modtager hans Skænk, 1-11; Jakob undskylder sig for at drage med Esau, de skilles ad; Jakob kommer til Sukoth og siden til Sikem. 12-20.

33:1Og Jakob opløftede sine Øjne og saa, og se, Esau kom, og fire Hundrede Mand med ham, og han fordelte Børnene til Lea og til Rakel og til begge Tjenestekvinderne. 33:2Og han satte Tjenestekvinderne og deres Børn først og Lea og hendes Børn derefter og Rakel og Josef bagest. 33:3Og han gik selv frem foran dem og bøjede sig til Jorden syv Gange, indtil han kom til sin Broder. 33:4Og Esau løb mod ham og tog ham i Favn og faldt om hans Hals og kyssede ham, og de græd. 33:5Og han opløftede sine Øjne og saa Kvinderne og Børnene og sagde: Hvo ere disse, som ere med dig? og han sagde: Det er de Børn, som Gud har skænket din Tjener. 33:6Saa gik Tjenestekvinderne frem og deres Børn og nejede. 33:7Og Lea gik ogsaa frem og hendes Børn og nejede, og derefter kom Josef og Rakel frem og nejede. 33:8Og han sagde: Hvad vil du med al denne Hær, som jeg mødte? og han sagde: For at jeg maa finde Naade for min Herres Øjne. 33:9Og Esau sagde: Jeg har meget, min Broder! behold du, hvad dit er. 33:10Og Jakob sagde: Nej, kære, dersom jeg nu har fundet Naade for dig, da annam min Skænk af min Haand; thi derfor saa jeg dit Ansigt, som naar man kunde se Guds Ansigt, og du var mig naadig. 33:11Kære, tag min Velsignelse, som er bragt til dig; thi Gud skænkede mig den, og jeg har alt dette; saa nødte han ham, og han tog det.
33:12Og han sagde: Lad os drage frem og vandre, og jeg vil vandre videre med dig. 33:13Og han sagde til ham: Min Herre ved, at Børnene ere svage, og her er Kvæg og nybære Køer med mig, og overdrev man dem en Dag, da døde alt Kvæget. 33:14Min Herre rejse nu frem for sin Tjeners Aasyn, og jeg vil drive saa sagteligen, efter som Hjorden, der er for mig, kan gaa, og Børnene kunne gaa, indtil jeg kommer til min Herre, til Sejr. 33:15Og Esau sagde: Kære, jeg vil lade nogle af det Folk, som er med mig, blive hos dig; og han sagde: Hvortil det? lad mig finde Naade for min Herres Øjne. 33:16Saa drog Esau samme Dag tilbage ad sin Vej til Sejr. 33:17Og Jakob drog til Sukoth og byggede sig et Hus og gjorde Hytter til sit Kvæg; derfor kaldte han Stedets Navn Sukoth. 33:18Og Jakob kom lykkeligt til den Stad Sikem, som er i det Land Kanaan, der han kom fra Paddan-Aram, og han slog Lejr foran Staden. 33:19Og han købte det Stykke Ager, paa hvilket han havde slaget Telt op, af Hemors, Sikems Faders, Sønner, for hundrede Penninge. 33:20Og han oprejste der et Alter og kaldte det: Gud er Israels Gud.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.