Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 25

Abraham avler seks Sønner med Ketura, 1-4; Isak arver ham, de andre Sønner giver han Skænk, Abraham dør og begraves, 5-10; Isak velsignes af Gud, Ismael avler tolv Sønner og dør, 11-18; Rebekka føder efter tyve Aars Forløb ved Isaks Forbøn Esau og Jakob, af hvilke den ældste skulde tjene den yngste, 19-26; Esau sælger sin Førstefødselsrettighed til Jakob for en rød Ret, 27-34.

25:1Og Abraham tog atter en Hustru, og hendes Navn var Ketura. 25:2Og hun fødte ham Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Sua. 25:3Og Joksan avlede Seba og Dedan; men Dedans Børn vare Asurim og Letusim og Leumim. 25:4Og Midians Børn vare Efa og Efer og Kanok og Abida og Eldaa; disse ere alle Keturas Børn.
25:5Og Abraham gav Isak alt det, han ejede. 25:6Men de Medhustruers Børn, som Abraham havde, gav Abraham Skænk og lod dem, medens han endnu levede, fare fra Isak sin Søn mod Østen til Østerland. 25:7Og disse ere Abrahams Livs Aars Dage, som han levede: hundrede Aar og halvfjerdsindstyve Aar og fem Aar. 25:8Og Abraham opgav Aanden og døde i en god Alderdom, gammel og mæt, og blev samlet til sit Folk. 25:9Og Isak og Ismael, hans Sønner, begrove ham i Hulen Makpela, paa Efrons, Zokars den Hethiters Søns, Ager, som ligger tvært over for Mamre. 25:10Paa den Ager, som Abraham købte af Heths Børn, der blev Abraham begraven og Sara hans Hustru.
25:11Og det skete efter Abrahams Død, at Gud velsignede Isak hans Søn, og Isak boede ved den Kilde, som kaldes Beer Lakai Roi. 25:12Og disse ere Ismaels, Abrahams Søns, Slægter, som Ægypterinden Hagar, Saras Pige, fødte Abraham. 25:13Og disse ere Ismaels Børns Navne, efter deres Navne, i deres Slægter: Ismaels førstefødte Nebajoth og Kedar og Adbeel og Mibsam 25:14og Misma og Duma og Massa, 25:15Kadar og Thema, Jetur, Nafis og Kedma. 25:16Disse ere Ismaels Sønner, og disse ere deres Navne udi deres Byer og i deres Lejre, tolv Fyrster for deres Folk. 25:17Og disse ere Ismaels Livs Aar: hundrede Aar og tredive Aar og syv Aar, saa opgav han Aanden og døde og blev samlet til sit Folk. 25:18Og de boede fra Havila indtil Sur, som er foran Ægypten og henimod Assyrien; hans Arv faldt foran alle hans Brødre.
25:19Og disse ere Isaks, Abrahams Søns, Slægter: Abraham avlede Isak. 25:20Og Isak var fyrretyve Aar gammel, der han tog Rebekka, Bethuel den Syrers Datter, af Paddan-Aram, Laban den Syrers Søster, sig til Hustru. 25:21Og Isak bad til Herren paa sin Hustrus Vegne, thi hun var ufrugtbar; og Herren bønhørte ham, og Rebekka, hans Hustru, undfik. 25:22Og Børnene stødte mod hinanden i hendes Liv, og hun sagde: Dersom det er saaledes, hvorfor er jeg da til? og hun gik at udspørge Herren. 25:23Og Herren sagde til hende: Tvende Folk ere i dit Liv, og to forskellige Folk skulle udgaa af dit Liv, og det ene Folk skal være stærkere end det andet Folk, og det større skal tjene det mindre. 25:24Der nu hendes Tid kom, at hun skulde føde, se, da vare der Tvillinger i hendes Liv. 25:25Og den første kom frem, han var rød, ganske laadden som en Kappe, og de kaldte hans Navn Esau. 25:26Og derefter kom hans Broder frem, og hans Haand havde fat paa Esaus Hæl, og man kaldte hans Navn Jakob; og Isak var tresindstyve Aar gammel, der han avlede dem.
25:27Og Drengene bleve store, og Esau blev en Mand, som forstod sig paa Jagt og levede paa Marken; men Jakob var en from Mand, som boede i Telte. 25:28Og Isak havde Esau kær, thi hans Jagt smagte ham; men Rebekka havde Jakob kær. 25:29Og Jakob havde tilberedt en Ret, og Esau kom fra Marken og var træt. 25:30Og Esau sagde til Jakob: Kære, lad mig smage af det røde, dette røde, thi jeg er træt; derfor kaldte man hans Navn Edom. 25:31Da sagde Jakob: Sælg mig i Dag din Førstefødsel. 25:32Og Esau sagde: Se, jeg gaar at dø, hvad kan jeg da gøre med den Førstefødsel? 25:33Og Jakob sagde: Sværg mig i Dag; og han tilsvor ham, og han solgte Jakob sin Førstefødsel. 25:34Da gav Jakob Esau Brød og den Ret af Linser, og han aad og drak og stod op og gik bort; og Esau foragtede Førstefødselen.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.