Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 1

Det evige Ords Guddom og Menneskeblivelse i Jesus Kristus, 1-18. Johannes Døberens Vidnesbyrd om Kristus for Jødernes Udsendinge, 19-28, og for sine Disciple, 29-34. Andreas og en anden Discipel komme til Jesus, 35-40. Ligesaa Peter, Filip og Nathanael, 41-52.

1:1I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 1:2Dette var i Begyndelsen hos Gud. 1:3Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er. 1:4I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys. 1:5Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb det ikke. 1:6Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes. 1:7Denne kom til et Vidnesbyrd, for at han skulde vidne om Lyset, for at alle skulde tro ved ham. 1:8Han var ikke Lyset, men han skulde vidne om Lyset. 1:9Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden. 1:10Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke. 1:11Han kom til sit eget, og hans egne toge ikke imod ham. 1:12Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn; 1:13hvilke ikke bleve fødte af Blod, ej heller af Køds Villie, ej heller af Mands Villie, men af Gud. 1:14Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed. 1:15Johannes vidner om ham og raaber og siger: „Ham var det, om hvem jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er kommen foran mig; thi han var før mig.“ 1:16Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Naade over Naade. 1:17Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus. 1:18Ingen har nogen Sinde set Gud; den enbaarne Søn, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.
1:19Og dette er Johannes’s Vidnesbyrd, da Jøderne sendte Præster og Leviter ud fra Jerusalem, for at de skulde spørge ham: „Hvem er du?“ 1:20Og han bekendte og nægtede ikke, og han bekendte: „Jeg er ikke Kristus.“ 1:21Og de spurgte ham: „Hvad da? Er du Elias?“ Han siger: „Det er jeg ikke.“ „Er du Profeten?“ Og han svarede: „Nej.“ 1:22Da sagde de til ham: „Hvem er du? For at vi kunne give dem Svar, som have udsendt os; hvad siger du om dig selv?“ 1:23Han sagde: „Jeg er en Røst af en, som raaber i Ørkenen: Jævner Herrens Vej, som Profeten Esajas har sagt.“ 1:24Og de vare udsendte fra Farisæerne, 1:25og de spurgte ham og sagde til ham: „Hvorfor døber du da, dersom du ikke er Kristus, ej heller Elias, ej heller Profeten?“ 1:26Johannes svarede dem og sagde: „Jeg døber med Vand; midt iblandt eder staar den, I ikke kende, 1:27han, som kommer efter mig, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse.“ 1:28Dette skete i Bethania hinsides Jordan, hvor Johannes døbte.
1:29Den næste Dag ser han Jesus komme til sig, og han siger: „Se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd! 1:30Han er den, om hvem jeg sagde: Efter mig kommer en Mand, som er kommen foran mig; thi han var før mig. 1:31Og jeg kendte ham ikke; men for at han skulde aabenbares for Israel, derfor er jeg kommen og døber med Vand.“ 1:32Og Johannes vidnede og sagde: „Jeg har set Aanden dale ned som en Due fra Himmelen, og den blev over ham. 1:33Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Aanden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligaand. 1:34Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn.“
1:35Den næste Dag stod Johannes der atter og to af hans Disciple. 1:36Og idet han saa paa Jesus, som gik der, siger han: „Se det Guds Lam!“ 1:37Og de to Disciple hørte ham tale, og de fulgte Jesus. 1:38Men Jesus vendte sig om, og da han saa dem følge sig, siger han til dem: 1:39„Hvad søge I efter?“ Men de sagde til ham: „Rabbi! (hvilket udlagt betyder Mester) hvor opholder du dig?“ 1:40Han siger til dem: „Kommer og ser!“ De kom da og saa, hvor han opholdt sig, og de bleve hos ham den Dag; det var ved den tiende Time.
1:41Den ene af de to, som havde hørt Johannes’s Ord og havde fulgt ham, var Andreas, Simon Peters Broder. 1:42Denne finder først sin egen Broder Simon og siger til ham: „Vi have fundet Messias“ (hvilket er udlagt: Kristus). 1:43Og han førte ham til Jesus. Jesus saa paa ham og sagde: „Du er Simon, Johannes’s Søn; du skal hedde Kefas“ (det er udlagt: Petrus). 1:44Den næste Dag vilde han drage derfra til Galilæa; og han finder Filip. Og Jesus siger til ham: „Følg mig!“ 1:45Men Filip var fra Bethsajda, fra Andreas’s og Peters By. 1:46Filip finder Nathanael og siger til ham: „Vi have fundet ham, hvem Moses i Loven og ligesaa Profeterne have skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth.“ 1:47Og Nathanael sagde til ham: „Kan noget godt være fra Nazareth?“ Filip siger til ham: „Kom og se!“ 1:48Jesus saa Nathanael komme til sig, og han siger om ham: „Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig.“ 1:49Nathanael siger til ham: „Hvorfra kender du mig?“ Jesus svarede og sagde til ham: „Førend Filip kaldte dig, saa jeg dig, medens du var under Figentræet.“ 1:50Nathanael svarede ham: „Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels Konge.“ 1:51Jesus svarede og sagde til ham: „Tror du, fordi jeg sagde dig, at jeg saa dig under Figentræet? Du skal se større Ting end disse.“ 1:52Og han siger til ham: „Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle fra nu af se Himmelen aabnet og Guds Engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.“

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.