Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 9

Jesus helbreder en blindfødt paa en Sabbat, 1-7. Bevægelsen derover i Folket, 8-12, og blandt Farisæerne, som forhøre og forstøde den blindfødte, 13-34. Jesus fører ham til Troen paa sig som Guds Søn og bebrejder Farisæerne deres Blindhed, 35-41.

9:1Og da han gik forbi, saa han et Menneske, som var blindt fra Fødselen. 9:2Og hans Disciple spurgte ham og sagde: „Rabbi, hvem har syndet, denne eller hans Forældre, saa han skulde fødes blind?“ 9:3Jesus svarede: „Hverken han eller hans Forældre have syndet; men det er sket, for at Guds Gerninger skulle aabenbares paa ham. 9:4Jeg maa gøre hans Gerninger, som sendte mig, saa længe det er Dag; der kommer en Nat, da ingen kan arbejde. 9:5Medens jeg er i Verden, er jeg Verdens Lys.“ 9:6Da han havde sagt dette, spyttede han paa Jorden og gjorde Dynd af Spyttet og smurte Dyndet paa hans Øjne. 9:7Og han sagde til ham: „Gaa hen, to dig i Dammen Siloam“ (hvilket er udlagt: udsendt). Da gik han bort og toede sig, og han kom seende tilbage.
9:8Da sagde Naboerne og de, som før vare vante til at se ham som Tigger: „Er det ikke ham, som sad og tiggede?“ 9:9Nogle sagde: „Det er ham;“ men andre sagde: „Nej, han ligner ham.“ Han selv sagde: „Det er mig.“ 9:10Da sagde de til ham: „Hvorledes bleve dine Øjne aabnede?“ 9:11Han svarede: „En Mand, som kaldes Jesus, gjorde Dynd og smurte det paa mine Øjne og sagde til mig: Gaa hen til Siloam og to dig! Da jeg saa gik hen og toede mig, blev jeg seende.“ 9:12Da sagde de til ham: „Hvor er han?“ Han siger: „Det ved jeg ikke.“
9:13De føre ham, som før var blind, til Farisæerne. 9:14Men det var Sabbat den Dag, da Jesus gjorde Dyndet og aabnede hans Øjne. 9:15Atter spurgte nu ogsaa Farisæerne ham, hvorledes han var bleven seende. Men han sagde til dem: „Han lagde Dynd paa mine Øjne, og jeg toede mig, og nu ser jeg.“ 9:16Nogle af Farisæerne sagde da: „Dette Menneske er ikke fra Gud, efterdi han ikke holder Sabbaten.“ Andre sagde: „Hvorledes kan et syndigt Menneske gøre saadanne Tegn?“ Og der var Splid imellem dem. 9:17De sige da atter til den blinde: „Hvad siger du om ham, efterdi han aabnede dine Øjne?“ Men han sagde: „Han er en Profet.“ 9:18Saa troede Jøderne ikke om ham, at han havde været blind og var bleven seende, førend de fik kaldt paa Forældrene til ham, som havde faaet sit Syn. 9:19Og de spurgte dem og sagde: „Er denne eders Søn, om hvem I sige, at han var født blind? Hvorledes er han da nu seende?“ 9:20Hans Forældre svarede dem og sagde: „Vi vide, at denne er vor Søn, og at han var født blind. 9:21Men hvorledes han nu er bleven seende, vide vi ikke, og hvem der har aabnet hans Øjne, vide vi ikke heller; spørger ham; han er gammel nok; han maa selv tale for sig.“ 9:22Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekendte ham som Kristus, skulde han udelukkes af Synagogen. 9:23Derfor sagde hans Forældre: „Han er gammel nok, spørger ham selv!“ 9:24Da hidkaldte de anden Gang Manden, som havde været blind, og sagde til ham: „Giv Gud Æren; vi vide, at dette Menneske er en Synder.“ 9:25Da svarede han: „Om han er en Synder, ved jeg ikke; een Ting ved jeg, at jeg, som var blind, nu ser.“ 9:26De sagde da til ham igen: „Hvad gjorde han ved dig? Hvorledes aabnede han dine Øjne?“ 9:27Han svarede dem: „Jeg har allerede sagt eder det, og I hørte ikke efter. Hvorfor ville I høre det igen? Ville ogsaa I blive hans Disciple?“ 9:28Da udskældte de ham og sagde: „Du er hans Discipel; men vi ere Mose Disciple. 9:29Vi vide, at Gud har talt til Moses; men om denne vide vi ikke, hvorfra han er.“ 9:30Manden svarede og sagde til dem: „Det er dog underligt, at I ikke vide, hvorfra han er, og han har aabnet mine Øjne. 9:31Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han. 9:32Aldrig er det hørt, at nogen har aabnet Øjnene paa en blindfødt. 9:33Var denne ikke fra Gud, da kunde han intet gøre.“ 9:34De svarede og sagde til ham: „Du er hel og holden født i Synder, og du vil lære os?“ Og de stødte ham ud.
9:35Jesus hørte, at de havde udstødt ham; og da han traf ham, sagde han til ham: „Tror du paa Guds Søn?“ 9:36Han svarede og sagde: „Hvem er han, Herre? for at jeg kan tro paa ham.“ 9:37Jesus sagde til ham: „Baade har du set ham, og den, som taler med dig, ham er det.“ 9:38Men han sagde: „Jeg tror, Herre!“ og han kastede sig ned for ham. 9:39Og Jesus sagde: „Til Dom er jeg kommen til denne Verden, for at de, som ikke se, skulle blive seende, og de, som se, skulle blive blinde.“ 9:40Nogle af Farisæerne, som vare hos ham, hørte dette, og de sagde til ham: „Mon ogsaa vi ere blinde?“ 9:41Jesus sagde til dem: „Vare I blinde, da havde I ikke Synd; men nu sige I: Vi se; eders Synd forbliver.“

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.