Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 12

Jesus salves i Bethania af Maria, 1-8. Følger af Lazarus’s Opvækkelse, 9-11. Jesu Indtog i Jerusalem, 12-19. Nogle Grækere ønske at se ham; han taler om sin Død og dens Virkninger samt om at følge ham efter; han retter en sidste Advarsel til Jøderne, 20-36. Evangelisten viser, at der sker en Opfyldelse af Esajas’s Profeti, ved at Folkets store Flertal forhærder sig mod Jesu Vidnesbyrd, som kort sammenfattes, 37-50.

12:1Seks Dage før Paaske kom Jesus nu til Bethania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. 12:2Der gjorde de da et Aftensmaaltid for ham, og Martha vartede op; men Lazarus var en af dem, som sade til Bords med ham. 12:3Da tog Maria et Pund af ægte, saare kostbar Nardussalve og salvede Jesu Fødder og tørrede hans Fødder med sit Haar; og Huset blev fuldt af Salvens Duft. 12:4Da siger en af hans Disciple, Judas, Simons Søn, Iskariot, han, som siden forraadte ham: 12:5„Hvorfor blev denne Salve ikke solgt for tre Hundrede Denarer og given til fattige?“ 12:6Men dette sagde han, ikke fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en Tyv og havde Pungen og bar, hvad der blev lagt deri. 12:7Da sagde Jesus: „Lad hende med Fred, hun har jo bevaret den til min Begravelsesdag! 12:8De fattige have I jo altid hos eder; men mig have I ikke altid.“
12:9En stor Skare af Jøderne fik nu at vide, at han var der; og de kom ikke for Jesu Skyld alene, men ogsaa for at se Lazarus, hvem han havde oprejst fra de døde. 12:10Men Ypperstepræsterne raadsloge om ogsaa at slaa Lazarus ihjel; 12:11thi for hans Skyld gik mange af Jøderne hen og troede paa Jesus.
12:12Den følgende Dag, da den store Skare, som var kommen til Højtiden, hørte, at Jesus kom til Jerusalem, 12:13toge de Palmegrene og gik ud imod ham og raabte: „Hosanna! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn, Israels Konge!“ 12:14Men Jesus fandt et ungt Æsel og satte sig derpaa, som der er skrevet: 12:15„Frygt ikke, Zions Datter! se, din Konge kommer, siddende paa en Asenindes Føl.“ 12:16Dette forstode hans Disciple ikke først; men da Jesus var herliggjort, da kom de i Hu, at dette var skrevet om ham, og at de havde gjort dette for ham. 12:17Skaren, som var med ham, vidnede nu, at han havde kaldt Lazarus frem fra Graven og oprejst ham fra de døde. 12:18Det var ogsaa derfor, at Skaren gik ham i Møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette Tegn. 12:19Da sagde Farisæerne til hverandre: „I se, at I udrette ikke noget; se, Alverden gaar efter ham.“
12:20Men der var nogle Grækere af dem, som plejede at gaa op for at tilbede paa Højtiden. 12:21Disse gik nu til Filip, som var fra Bethsajda i Galilæa, og bade ham og sagde: „Herre! vi ønske at se Jesus.“ 12:22Filip kommer og siger det til Andreas, Andreas og Filip komme og sige det til Jesus. 12:23Men Jesus svarede dem og sagde: „Timen er kommen, til at Menneskesønnen skal herliggøres. 12:24Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvis ikke Hvedekornet falder i Jorden og dør, bliver det ene; men dersom det dør, bærer det megen Frugt. 12:25Den, som elsker sit Liv, skal miste det; og den, som hader sit Liv i denne Verden, skal bevare det til et evigt Liv. 12:26Om nogen tjener mig, han følge mig, og hvor jeg er, der skal ogsaa min Tjener være; om nogen tjener mig, ham skal Faderen ære. 12:27Nu er min Sjæl forfærdet; og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne Time? Dog, derfor er jeg kommen til denne Time. 12:28Fader, herliggør dit Navn!“ Da kom der en Røst fra Himmelen: „Baade har jeg herliggjort det, og vil jeg atter herliggøre det.“ 12:29Da sagde Skaren, som stod og hørte det, at det havde tordnet; andre sagde: „En Engel har talt til ham.“ 12:30Jesus svarede og sagde: „Ikke for min Skyld er denne Røst kommen, men for eders Skyld. 12:31Nu gaar der Dom over denne Verden, nu skal denne Verdens Fyrste kastes ud, 12:32og jeg skal, naar jeg bliver ophøjet fra Jorden, drage alle til mig.“ 12:33Men dette sagde han for at betegne, hvilken Død han skulde dø. 12:34Skaren svarede ham: „Vi have hørt af Loven, at Kristus bliver evindelig, og hvorledes siger da du, at Menneskesønnen bør ophøjes? Hvem er denne Menneskesøn?“ 12:35Da sagde Jesus til dem: „Endnu en liden Tid er Lyset hos eder. Vandrer, medens I have Lyset, for at Mørke ikke skal overfalde eder! Og den, som vandrer i Mørket, ved ikke, hvor han gaar hen. 12:36Medens I have Lyset, tror paa Lyset, for at I kunne blive Lysets Børn!“ Dette talte Jesus, og han gik bort og blev skjult for dem.
12:37Men endskønt han havde gjort saa mange Tegn for deres Øjne, troede de dog ikke paa ham, 12:38for at Profeten Esajas’s Ord skulde opfyldes, som han har sagt: „Herre! hvem troede det, han hørte af os, og for hvem blev Herrens Arm aabenbaret?“ 12:39Derfor kunde de ikke tro, fordi Esajas har atter sagt: 12:40„Han har blindet deres Øjne og forhærdet deres Hjerte, for at de ikke skulle se med Øjnene og forstaa med Hjertet og omvende sig, saa jeg kunde helbrede dem.“ 12:41Dette sagde Esajas, fordi han saa hans Herlighed og talte om ham. 12:42Alligevel var der dog mange, endogsaa af Raadsherrerne, som troede paa ham; men for Farisæernes Skyld bekendte de det ikke, for at de ikke skulde blive udelukkede af Synagogen; 12:43thi de elskede Menneskenes Ære mere end Guds Ære. 12:44Men Jesus raabte og sagde: „Den, som tror paa mig, tror ikke paa mig, men paa ham, som sendte mig, 12:45og den, som ser mig, ser den, som sendte mig. 12:46Jeg er kommen som et Lys til Verden, for at hver den, som tror paa mig, ikke skal blive i Mørket. 12:47Og om nogen hører mine Ord og ikke vogter paa dem, ham dømmer ikke jeg; thi jeg er ikke kommen for at dømme Verden, men for at frelse Verden. 12:48Den, som foragter mig og ikke modtager mine Ord, har den, som dømmer ham; det Ord, som jeg har talt, det skal dømme ham paa den yderste Dag. 12:49Thi jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som sendte mig, han har givet mig Befaling om, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale. 12:50Og jeg ved, at hans Befaling er evigt Liv. Altsaa, hvad jeg taler, taler jeg saaledes, som Faderen har sagt mig.“

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.