Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 16

Jesus forudsiger Forfølgelse mod hans Disciple, 1-4. Han taler om sin Bortgang, om den Helligaands Komme og Gerning over for Verden og Disciplene, 5-15. Han samtaler med Disciplene om sin Bortgang og sin Tilbagevenden til dem, 16-28, og om den Prøvelse af deres Tro, der nu forestaar, 29-33.

16:1„Dette har jeg talt til eder, for at I ikke skulle forarges. 16:2De skulle udelukke eder af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slaar eder ihjel, skal mene, at han viser Gud en Dyrkelse. 16:3Og dette skulle de gøre, fordi de hverken kende Faderen eller mig. 16:4Men dette har jeg talt til eder, for at I, naar Timen kommer, skulle komme i Hu, at jeg har sagt eder det; men dette sagde jeg eder ikke fra Begyndelsen, fordi jeg var hos eder.
16:5Men nu gaar jeg hen til ham, som sendte mig, og ingen af eder spørger mig: Hvor gaar du hen? 16:6Men fordi jeg har talt dette til eder, har Bedrøvelsen opfyldt eders Hjerte. 16:7Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg gaar bort, thi gaar jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men gaar jeg bort, saa vil jeg sende ham til eder. 16:8Og naar han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom. 16:9Om Synd, fordi de ikke tro paa mig; 16:10men om Retfærdighed, fordi jeg gaar til min Fader, og I se mig ikke længere; 16:11men om Dom, fordi denne Verdens Fyrste er dømt. 16:12Jeg har endnu meget at sige eder; men I kunne ikke bære det nu. 16:13Men naar han, Sandhedens Aand, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder. 16:14Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder. 16:15Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde eder.
16:16Om en liden Stund skulle I ikke se mig længer, og atter om en liden Stund skulle I se mig.“ 16:17Da sagde nogle af hans Disciple til hverandre: „Hvad er dette, som han siger os: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig, og: Jeg gaar hen til Faderen?“ 16:18De sagde altsaa: „Hvad er dette, han siger: Om en liden Stund? Vi forstaa ikke, hvad han taler.“ 16:19Jesus vidste, at de vilde spørge ham, og han sagde til dem: „I spørge hverandre om dette, at jeg sagde: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig. 16:20Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle græde og jamre, men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede, men eders Bedrøvelse skal blive til Glæde. 16:21Naar Kvinden føder, har hun Bedrøvelse, fordi hendes Time er kommen; men naar hun har født Barnet, kommer hun ikke mere sin Trængsel i Hu af Glæde over, at et Menneske er født til Verden. 16:22Ogsaa I have da vel nu Bedrøvelse, men jeg skal se eder igen, og eders Hjerte skal glædes, og ingen tager eders Glæde fra eder. 16:23Og paa den Dag skulle I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I bede Faderen om, skal han give eder i mit Navn. 16:24Hidindtil have I ikke bedet om noget i mit Navn; beder, og I skulle faa, for at eders Glæde maa blive fuldkommen. 16:25Dette har jeg talt til eder i Lignelser; der kommer en Time, da jeg ikke mere skal tale til eder i Lignelser, men frit ud forkynde eder om Faderen. 16:26Paa den Dag skulle I bede i mit Navn, og jeg siger ikke til eder, at jeg vil bede Faderen for eder; 16:27thi Faderen selv elsker eder, fordi I have elsket mig og troet, at jeg er udgaaet fra Gud. 16:28Jeg udgik fra Faderen og er kommen til Verden; jeg forlader Verden igen og gaar til Faderen.“
16:29Hans Disciple sige til ham: „Se, nu taler du frit ud og siger ingen Lignelse. 16:30Nu vide vi, at du ved alle Ting og ikke har nødig, at nogen spørger dig; desaarsag tro vi, at du er udgaaet fra Gud.“ 16:31Jesus svarede dem: „Nu tro I! 16:32Se, den Time kommer, og den er kommen, da I skulle adspredes hver til sit og lade mig alene; dog, jeg er ikke alene, thi Faderen er med mig. 16:33Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.“

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.