Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 20

Maria Magdalene, Peter og Johannes ved Jesu Grav, 1-10. Jesus aabenbares for Maria Magdalene, 11-18, for de ti Apostle, 19-25, for de elleve, da Thomas var til Stede, 26-29. Hensigten med Johannes-Evangeliet, 30-31.

20:1Men paa den første Dag i Ugen kommer Maria Magdalene aarle, medens det endnu er mørkt, til Graven og ser Stenen borttagen fra Graven. 20:2Da løber hun og kommer til Simon Peter og til den anden Discipel, ham, hvem Jesus elskede, og siger til dem: „De have borttaget Herren af Graven, og vi vide ikke, hvor de have lagt ham.“ 20:3Da gik Peter og den anden Discipel ud, og de kom til Graven. 20:4Men de to løb sammen, og den anden Discipel løb foran, hurtigere end Peter, og kom først til Graven. 20:5Og da han kiggede ind, ser han Linklæderne ligge der, men gik dog ikke ind. 20:6Da kommer Simon Peter, som fulgte ham, og han gik ind i Graven og saa Linklæderne ligge der 20:7og Tørklædet, som han havde haft paa sit Hoved, ikke liggende ved Linklæderne, men sammenrullet paa et Sted for sig selv. 20:8Nu gik da ogsaa den anden Discipel, som var kommen først til Graven, ind, og han saa og troede. 20:9Thi de forstode endnu ikke Skriften, at han skulde opstaa fra de døde. 20:10Da gik Disciplene atter bort til deres Hjem.
20:11Men Maria stod udenfor ved Graven og græd. Som hun nu græd, kiggede hun ind i Graven, 20:12og hun ser to Engle sidde i hvide Klæder, en ved Hovedet og en ved Fødderne, hvor Jesu Legeme havde ligget. 20:13Og de sige til hende: „Kvinde! hvorfor græder du?“ Hun siger til dem: „Fordi de have taget min Herre bort, og jeg ved ikke, hvor de have lagt ham.“ 20:14Da hun havde sagt dette, vendte hun sig om, og hun ser Jesus staa der, og hun vidste ikke, at det var Jesus. 20:15Jesus siger til hende: „Kvinde! hvorfor græder du? hvem leder du efter?“ Hun mente, det var Havemanden, og siger til ham: „Herre! dersom du har baaret ham bort, da sig mig, hvor du har lagt ham, saa vil jeg tage ham.“ 20:16Jesus siger til hende: „Maria!“ Hun vender sig om og siger til ham paa Hebraisk: „Rabbuni!“ hvilket betyder Mester. 20:17Jesus siger til hende: „Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.“ 20:18Maria Magdalene kommer og forkynder Disciplene: „Jeg har set Herren,“ og at han havde sagt hende dette.
20:19Da det nu var Aften paa den samme Dag, den første Dag i Ugen, og Dørene der, hvor Disciplene opholdt sig, vare lukkede af Frygt for Jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: „Fred være med eder!“ 20:20Og som han sagde dette, viste han dem sine Hænder og sin Side. Saa bleve Disciplene glade, da de saa Herren. 20:21Jesus sagde da atter til dem: „Fred være med eder! Ligesom Faderen har udsendt mig, saaledes sender ogsaa jeg eder.“ 20:22Og da han havde sagt dette, aandede han paa dem, og han siger til dem: „Modtager den Helligaand! 20:23Hvem I forlade Synderne, dem ere de forladte, og hvem I nægte Forladelse, dem er den nægtet.“ 20:24Men Thomas, hvilket betyder Tvilling, en af de tolv, var ikke hos dem, da Jesus kom. 20:25De andre Disciple sagde da til ham: „Vi have set Herren.“ Men han sagde til dem: „Uden jeg faar set Naglegabet i hans Hænder og stikker min Finger i Naglegabet og stikker min Haand i hans Side, vil jeg ingenlunde tro.“
20:26Og otte Dage efter vare hans Disciple atter inde, og Thomas med dem. Jesus kommer, da Dørene vare lukkede, og han stod midt iblandt dem og sagde: „Fred være med eder!“ 20:27Derefter siger han til Thomas: „Ræk din Finger hid, og se mine Hænder, og ræk din Haand hid, og stik den i min Side, og vær ikke vantro, men troende!“ 20:28Thomas svarede og sagde til ham: „Min Herre og min Gud!“ 20:29Jesus siger til ham: „Fordi du har set mig, har du troet; salige ere de, som ikke have set og dog troet.“ —
20:30Desuden gjorde Jesus mange andre Tegn for sine Disciples Aasyn, som ikke ere skrevne i denne Bog. 20:31Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.